ကိုကင္းပင္

in #artzone6 years ago

image
photo credit

ဒါကေတာ့ ကုိကင္းပင္(Cocaine plant)လုိ႔ေခၚပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မူးယစ္ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ကုိးကင္း(Cocaine)ဟာ ကုိကာအရြက္(coca leaves)မွ ခ်က္ယူရ႐ွိပါတယ္။

အမ်ားဆုံးစုိက္ပ်ဳိးသည့္ႏုိင္ငံက မကၠဆီကုိႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ပုံမွာျမင္ေတြ႔ရတာေတြက မကၠဆီကုိ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကုိကာအပင္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးမီး႐ႈိ့ျခင္းႏွင့္ကုိးကင္ခ်က္လုပ္ေနသည့္ေနရာမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္စီးနင္းၾကတဲ့ ပုံေတြပါ။

က္ေႏွာင္႔ယွက္တာမ်ိဳး၊ ကၠေၿႏၵပ်က္ေလာက္ေအာင္ဒုကၡေပးေစာ္ကားေမာ္ကားေၿပာဆုိ ၿပဳမူတာေတြ အရွက္

ကြဲေအာင္ ရုိင္းစုိင္းေၿပာဆုိတာမ်ိဳး ဘယ္မိန္းကေလးမွမလုိလားတာ အမွန္ပါပဲ။ ေနာက္ေၿပာင္သူ အေႏွာင္႔ယွက္

ကင္းၿပီး ခ်စ္ခင္သနားစိတ္နဲ႔ ရုိင္းပင္းကူညီ ေလးစား ဆက္ဆံသူေပါမ်ားၿပီး ကုိယ္႔တစ္ခ်က္ေလာက္ ၿပံုးၿပတာနဲ႔

တစ္ဖက္လူက ကူညီလုိစိတ္ ညြတ္က်ေစတဲ႔ ဓါတ္ကုိ ပီယလုိ႔ေခၚပါတယ္။

အမ်ိဳးသားမ်ားအဖုိ႔လည္း ရန္အေ

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-16T11:21:03
Account Level: 0
Total XP: 91.00/100.00
Total Photos: 14
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone and get added to our voting list for valuable up-votes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 61513.89
ETH 3378.20
USDT 1.00
SBD 4.61