ခုႏွစ္ေန႔သားသမီးမ်ားရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားတခ်ိဳ႕

in #artzone6 years ago

image
photo credit

 ကာသပေတး

လြတ္လပ္မူ႔ကုိၾကဳိက္သည္။ခံစားခ်က္ကုိထုတ္မေျပာဘူး။မ်ိဳသိပ္တက္တယ္။အစြဲအလမ္းႀကီးတယ္၊သံေယာဇဥ္ႀကီးတယ္။အခ်စ္ႀကီးတယ္အမ်က္ႀကီးတယ္။ တေယာက္တည္းေနရတာၾကဳိက္တယ္။စာဖက္စာေရးရတာဝါသနာပါၿပီး သူမ်ားကုိလည္း ဆရာႀကီးလုပ္တက္ေသး၊ကုိယ္ကုိလာမလုပ္နဲ႔မၾကဳိက္ဘူး သူမ်ားကုိလုပ္ရင္ေတာ့ေကာင္းတယ္။တခါတေလအစားမက္အျပင္းမတ္တက္ေသးတယ္ဗ်။

ေသာၾကာ
သူစိမ္းေတြအျမင္အေနေအးတယ္ေပါ့
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ဆုိနားညည္းေအာင္ေျပာတက္တဲ့အက်င့္႐ွိတယ္။စိတ္ထားျဖဳစင္ၾကတယ္။သူမ်ားကုိအမွားလုပ္ဖုိ႔ဝန္ေလးတယ္။ဟန္ေဆာင္လည္းေကာင္းတက္ေသး။ခံစားခ်က္ကုိေဖာ္မျပဘူးရင္ထဲမွာထားတယ္ အရမ္းမြန္းၾကပ္လာမွာငုိခ်ပလုိက္ၾကတယ္။
သူတုိ႔ကေတာ့အစားမက္အအိပ္မတ္အပ်င္းမက္ၾကေသး။

စေန
ဆက္ဆက္ထိမခံဘူးစိတ္ႀကီးတယ္
ေဒါသျဖစ္လြယ္တယ္၊သူ႔ကုိသြားမလုပ္နဲ႔သူကခ်က္ျခင္းျပန္လုပ္ရမွေက်နပ္တာ အျငဳိးလည္းထားတက္ေသ။နာက်င္ေအာင္သြားမလုပ္နဲ႔ အနာၾကက္ရင္ေတာင္ခံစားခ်က္ကမၾကက္ဘူး။အမွတ္သည္းေျခႀကီးတယ္။မဟုတ္မခံဘူး။သူတုိ႔ခံစားရၿပီဆုိ မ်က္ႏွာမွာေပၚလြင္ေနတယ္။အလုပ္တခုကုိေဇာက္ခ်ၿပီးလုပ္တက္တဲ့အက်င့္လည္း႐ွိတယ္။အပ်င္းနည္းနည္းမက္တက္ေသးဆုိပဲ။

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 61750.30
ETH 3409.74
USDT 1.00
SBD 4.73