14-5-2018 မွ 20-5-2018 အဂၤါသားသမီးတစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

in #artzone6 years ago

image

photo crediy

ယခုရက္အတြင္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီမႈမ်ားရမည္။

ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြမ်ားရမည္။ ေၾကြးေဟာင္းမ်ားကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္မည္။ ေရႊဝင္မည္။
ေနအိမ္သို႔ အလွဴဖိတ္စာ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာဝင္ပါက ‘၆’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။
ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက ၎အမႈအတြက္ ရင္ေအးရမည္။ေနအိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။
က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရး ခ်စ္ညံ့၏။ ခ်စ္သူထံမွ အမုန္းစကားမ်ား ၾကားရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ
ယၾတာ - အဂါၤေန႔ အဂါၤေထာင့္မွာ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔၊ ေျမဇာ ၉ ညA
ယၾတာ

အလြန္ေကာင္းတဲ့ႏွစ္ပါပဲ မိတ္ေဆြ။ ဒါေပမယ့္ မေျပာပေလာက္တဲ့ အညံ့အခုိက္ေလးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေလးေတြအတြက္ ယၾတာေခ်ဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။
ဒီႏွစ္ဟာ မိတ္ေဆြအတြက္ အလြန္ကို ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ႏွစ္ပါပဲ။
အိပ္ရာေရႊ႕အိပ္လုိက္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူကုိ ခရီးစရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးပါ။
ျမန္မာျပည္တစ္ပတ္ ဘုရားစုံလွည့္ဖူးလုိက္ပါဦး။
အဂၤါေန႔တုိင္း ဆီထမင္း (၅) ပြဲ ဘုရားမွာ လွဴပါ။ အုန္းသီးမထည့္နဲ႔ေနာ္။
ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း မုန္႔စိမ္းေပါင္း (၃) ပန္းကန္ လွဴပါ။ အုန္းသီးမထည့္နဲ႔ေနာ္။

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-14T12:54:30
Account Level: 0
Total XP: 78.00/100.00
Total Photos: 12
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone and get added to our voting list for valuable up-votes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 62599.58
ETH 3439.02
USDT 1.00
SBD 4.83