Yechinlol

in #artzone4 years ago

par lo ႔ r tay .
kar tae hcar lo ႔ lany ay ya par lo ႔ r tay .
htang hk ng salo htang... m tatႏ ong bhuu .

lႈ ing saryar a mႈ ik panu mee aylarng mႈ ႀ kee nell ႔ pat sak ၿpee
rap kyak aynya pany suuay tya aya pang aybh pat wan at ng rap kyak aytya kapar meehkoe nan ႔ aytya ayၫ war nan ႔ aytya aay tar hkanhcarr ayn rapar ၿ pe .
s tang mede yaray tyak panuay tyaya mang r say lark
mee sat tap hpyaell ႕ wang aytya aang nell ႔ aarr nell ႔ ၿ ngႇ im sat aynay p m y ayhtark pan mႈ pongmwar aarr nany tay lo ႔ ya mang par tay .
ayr san ႔ aytya Mask aytya lo aap ayn taysotae parahit samarr aahk iဳ ႕ ayr taray ya par tar ya mang raytar
daray tyahar mya hpahc s ng bhuu , de htakpo Care lup s ng tay lo ႔ ya mang par tay .

darhar rap kyak mee aylarng say lark ayk hcm hut parbhuu . ႏ ong ngan nell ႔ hk etae kihc ၥ lo ႔ m sat mwt rang aytarng tong nell ႔ hk e tae kihc ၥ par . aahku htak potae hti htiay rark ayrark Supporting lup hpo ႔ lo aap tay lo ႔ ya mang par tay .
aae aytar aae kihc ၥ nell ႔ pat sak ၿpee ay ya par rang ayw hpan hk ng rang
t say bhar tany rwi par tay .

u ၿ hpiဳ mang sin mee aylarngrar ayn rarko m syarr( medeyarmwar syarr tae panu may tya ႕ r) lo ႔ sell ၾ k so ၾ kay tya lany hpat rapar tay . ran kun ၿ miဳ ႕ aytar wan koy tong syarr taray tarng ၿ miဳ ႕ aytar wan mwn masilo ႔ kad htut ya p r parsatae .
ၿ miဳ ႕ aytar wan syarr lo ႔ lanuay lark ၿ pelo ႔ yuus lo ႔ rayp m y hpell ႀ kiဳ ya hpat pyaellay tyay tarng tak ၿpee deay nararko m lar ray karng larr lo ႔ ayhtark may so rang lany ayhtark lo ႔ rapar tay .
dar lany aya ngang m pyarr parbhuu . t say bhar tany rwi par tay .

t say bhar tany m rwi tark aim ayhtarng u hceek aysay n larr lo ႔ , aim ayhtarng u hceeko ayhtarng hk par to ႔ , rarhtuu k aanarryuu par to ႔ a lyan aaat ဴ aytya hpatratar narr ၾ karr ya pang kap lo ႔ par .
( aya hkarr kihc ၥya pahc hk k aytyay ၾ kar ng htyak paray ya par rang a htyan ႔ takhcarar m rwi par . ay ya par par . htyak tar m htyaktar tahc pong aypar)

ran kun rell ႕ aim ayhtarng u hcee parsotaehcakarrko warsanaraar hkye tae aahtell koy lany par par tay .
u ၿ hpiဳ mang sin ay ya par tarmo ႔ lo ႔ko hcahk ng lo ႔ko hc tarpar .
suuay ya par tae hcakarrmwar tar wan yuu tar wan hkanhk ng hcit aya p ny a w par taysotar hkanhcarr lo ႔ rapar tay .
hcakarr a mwarr lo ႔ lany m mwt yuu parbhuu .
ay ya par syarrtae hcakarr aytya aam arr ႀ kee htell mwarmw medeyark Highlight lup hk ng tarko luptar
ay ya marng htellay rark m yhc karr lany m hut bhuu .

koy aylark kyee ၿ hpiဳko kay lar tar lany koy pell rwi tay . s ၾ kၤn m ႑ p aytya pit tae kihc ၥ tunk ayr lo ႕
puu sat so ၿ pee a sell hkanratar lany may m aylark ၾ kay s parbhuu .
daray p m y mwarr tay htang rang mwarr s loay r lo ႔ rayp m y
luuay sark ya mang kap tarnell ႔ mwn lany dang mo ႔ ႀ kit tay sotar ႀ kee aytyaytar ၾ k nym rapar .

lႈ ing saryark a mႈ ik panuko u ၿ hpiဳk dhart se panu kong mee tak rwiဳ ႕ tar lany m hut .
yuu to ႔ ay ya paray n soay n panuk wan ႀ kee hk ဳpk hkarr aytarng at iဳk ၿpee ayr panu nell ႔ pak ya pamw har... to ႔ kyeekya lup hk ng tae a htaray tya .
ႏ ong nganay tar a tong pang hkank htabhe to to wat a mႈ ik panuay rw ႕ aytarng ay ya p ay ya mark ay yap lup ya p r m lolo
ႏ ong nganay tar sam ၼ t kapell pusoe kyang song mee ay ya p sat ray tar m lolo .

ao bar tang aytya ၾ k nyk k ayhp ar ၾk
aynya pang ratae ၾ karrhtell narr par puu tay .

hcahc tan l arr ayrw ႕ ya hpat aylw ark rang aytarng
ay ya hk san ya many mwar hcoelo ႔ hpi nap hkya t aylw arktae jay tyak
ayrya aykark hkan aahcoer lak htakmw
a mႈ ik panu mee aylarng tarnell ႔ aahcoer sang syarr ayaar relltae
aysark at iဳ nany s tၱiay tya aykarng htwar so taray l .
image
ay ya hk m k lihtoe ႏ w hc k p hpoe aylark ray lok hk ng tay
har...h
😂😂😂

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19113.35
ETH 1053.50
USDT 1.00
SBD 2.87