Η χρήση του Διαδικτύου και πώς να επικοινωνούν;

in #artzone6 years ago

Πρόσβαση στο Internet θα είναι ουσιαστικά δύο φορές.

(1) Οι συσκευές πρόσβασης στο Internet.

Και (2), η οποία επιτρέπει στις συσκευές να συνδεθούν στο Internet. Αυτή είναι η υπηρεσία παροχής Internet (υπηρεσία διαδικτύου).

(1) Οι συσκευές πρόσβασης στο Internet.

Οι συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

(Α) Desktop (Desktop)

(Β) φορητό (laptop)

(C) δισκίο (δισκίο)

(D) τηλέφωνο (Smartphone)

(Ε) η άλλη συσκευή,

Η συσκευή θα συνδεθεί το παρόν στο Διαδίκτυο, διευθύνσεις IP, Για παράδειγμα. . SmartWatch (SmartWatch) θα μπορούσε να συνδεθεί με το Internet, Ομοίως, σήμερα, με τη χρήση εκτύπωσης (εκτυπωτής) E-αναγνώστες (π.χ. .. Kindel), Και αργότερα με την Home Appliance Η χρήση του Διαδικτύου να επικοινωνούν.

Αυτό το μέρος δεν είναι τίποτα που θέλετε να εμφανίσετε. Είσαι η διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να επικοινωνούν με τις συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση και τον χρόνο, Ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς δεν μπορεί να είναι χωρίς Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο για να επικοινωνούν με μία από αυτές τις συσκευές χωρίς διεύθυνση IP, Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP, όλες οι διαθέσιμες συσκευές, Οι συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο Internet ταυτόχρονα.

(2) υπηρεσίες διαδικτύου.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Internet διαιρείται περαιτέρω σε δύο κατηγορίες.

(Α) Σταθερή Internet
(Β) Mobile Internet

(Α) Σταθερή Internet

Σταθερό στο Internet γύρω από τον τόπο κατοικίας του, και συμβατή με το περιβάλλον, Για παράδειγμα. . Αρχική σελίδα, ανασκόπηση 0 το σχολείο, Οι τιμές, κλπ, Σταθερή Internet αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mylover from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51252.09
ETH 2912.23
USDT 1.00
SBD 4.19