или е бил запознанства, почти със

in #artzone4 years ago

Уверете се, че той ви харесва. Ревността работи само ако ви харесва. Ако изобщо не се интересува от вас, ще бъде много трудно да го накарате да ревнува. Добрата новина е, че всеки,


който е или е бил запознанства, почти със


сигурност се интересува от вас и същото важи и за човека, който ви дразни. Ако не сте сигурни дали човек е привлечен от вас, можете да опитате да го накарате да ревнува.

Sort:  

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23773.50
ETH 1876.47
USDT 1.00
SBD 3.26