fazla istemesini sağlamak ya da sizi terk eden bir ex alma

in #artzone4 years ago

Bir adam kıskanç olmak nasıl
Her şeyin sevgi ve savaşta yapılabileceğini ve aşk savaşı alanında, kıskançlıktan daha güçlü olan az sayıda silah olduğunu söylüyorlar. Doğru olanı yaparsanız, bu zayıflığı gücünüz olarak


kullanabilirsiniz. Yeni bir eşle zor bir şekilde oynamak, eşinizin sizi daha fazla istemesini sağlamak ya da sizi terk eden bir ex almak istediğinizde, hemen hemen her erkeği istediğiniz şeyi yapmak için bu adımları izleyin. O senin "eski" ise, o zaman başka bir adam kullanarak almak için biraz daha zor denemelisin.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maimunah from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50220.79
ETH 4330.64
BNB 583.42
SBD 6.29