é platí pro muže, který vás baví

in #artzone4 years ago

Ujistěte se, že se vám líbí. Žárlivost funguje jen tehdy, když tě má rád. Pokud se o vás vůbec nezajímá, bude velmi obtížné ho zatvrdit. Dobrou zprávou je, že každý, kdo je nebo se datuje, vás téměř jistě zajímá, a to


samé platí pro muže, který vás baví. Pokud si nejste jisti, jestli je člověk přitahován k vám, můžete se pokusit, aby ho žárlil.

Sort:  

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maimunah from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57849.21
ETH 4384.64
BNB 617.40
SBD 7.07