ธรรมชาติ

in #artzone4 years ago (edited)

image

ไม่มีฝนแม้จะบ่นธรรมชาติ
แต่บรรดาผู้ที่ได้รับน้ำตาความสุข
ธรรมชาติไม่ได้คิดว่า

Thingyan แม้ว่าธรรมชาติของดอกไม้ของทางเลือกที่
โพสต์ Thingyan เกี่ยวกับสิ่งที่สนุก
ฉันคิดว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนอื่น ๆ

กลายเป็นคนที่จะสร้างรายได้และต้อง
แม้ว่าน้ำตาธรรมชาติ
สิ่งที่จะกินอาหารหวานพัวพัน
ธรรมชาติไม่ได้คิดว่า

ความสัมพันธ์ฉันมิตรแม้ว่าการพูดคุยกับการลดลงของธรรมชาติ
เบื้องหลังคำประมง hooks มิตรไม่ช้าก็เร็ว
ธรรมชาติไม่ได้คิดว่า

မုသားမပါลังกาแม้จะมีลักษณะลื่นของลูก
นอน, การรับประทานอาหารและดื่มและง่ายต่อการขับ
อะไรที่จะทำให้คนอื่นชีวิตคว่ำลง
ธรรมชาติไม่ได้คิดว่า

การสูดดมโรแมนติกสำหรับผู้ใหญ่แม้จะมีลักษณะในเชิงบวก
คุณรักในสิ่งที่เลือดหัวใจของคนอื่น ๆ
ฉันคิดว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ดื่ม

หวังว่าทุกคนจะได้รับสูง
โล่ยังคงมากขึ้น
เราจะทำลายลงบันไดเมื่อธรรมชาติสูงไม่ได้คิดว่า

ธรรมชาติเป็นธรรมชาติหากไม่ได้ฉัน
การลงโทษที่สมควรได้รับตามธรรมชาติ
ผม

Sort:  

Reply to this comment if you want me to upvote and resteem your last blog post to my 32,600+ followers. Then whenever you want me to upvote and resteem another blog post go to my Comments and reply to my last comment. It's free. @a-0-0 😊

World of Photography
>Visit the website<

Thank you for participating in #smartphonephotography

You have earned 5.15 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.03
Server time: 21:41:36
Account Level: 0
Total XP: 25.45/100.00
Total Photos: 5
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Hello! I find your post valuable for the wafrica community! Thanks for the great post! @wafrica is now following you! ALWAYs follow @wafrica and use the wafrica tag!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by johnko from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21156.46
ETH 1199.38
USDT 1.00
SBD 3.23