Sosai

in #artzone6 years ago

image
hceenainnmhumyarraatwat FBI k aahcawpinek suueat shaenay rae aain, rone nhaint hotaal aahkaann eat naeraat karl . Trump " aashat" nhaint sharhpwaymhu myarrko hkaw tawmuu " kyanawthoet tinepyi tahku tahku aapawmhar titehkitemhu . " TIME a bhhoeta Tim O 'Brien thoet k poneupamar Trump mharywintae
image
unprompted k sosai . " denayrarmhar kyanawthoet seereeyarr aakyaungg pyawwnaytar naykyataal" hu Trump, groused " nhang ngar aasaatmapyat paw m ae de hcone m aamelllitehkyinn shisai . " shubolhkyaotetway stiffly aapaw sharhpwaynay, Trump ninenganeat a myint marr sone
image
aapyitmae aarautsarrmyarr saathpyat ninengantakar upadayko hkyoehpoutnhaint Trump shukosuu taitnhait neeparr aahcawpinek rayyswal hkaesaw maharbyauuharmyawwat aaneraung line hpyat kuu, d maat hc kaat myahoet aanee tait myahoet pawmhar dhartulaatnaat myarr aasonepyu hkae laysai . shoetsaw sammat u seinhcein k shu hcatehtell paw aahkyarr a rar taithkuhku shihkae s nyya . " dar kyount
image
nayraung koepyel 9 raatnaenyanaypine setting hkanhkaerasai aahpyitsammat Donald Trump aasopar gravest sonehpyathkyetmyarrko tait u karkwalrayy u hcee hkyaote aatwat m so tautmhauu swaynwayraan hphoet waankyeeaahpwal lell hkaann htellmhar shi saitsarr hcarr pwal paatlai dusammat, aakyeetaann hcaitbhaat hkaunggsaungmyarr nhaint suueat aasait sany dain aamyoesarrlonehkyuanrayy aakyaanpayypuggol mharhcuwayy hcay ninesai ninenganhkyarr hkyaaimhkyawwatmhu s ant kyin hcaitrayy aainaarr ko aasonepyuraan shimashi . seereeyarraahcoer hcwuthcwalaanaeesone 40
pell suuthoetsai ngareat puggolrayy shaenaymyarr t hcya u eat ronehkaann shoet hkyoe hpae kwayarngya ko kwarr" hu suu k satainnhtoutmyarrko aahkaann htellshoet phoet sawngya hkae kya pyeenout,
upadaybhaattawsarr aararshi- aarrlone hkaant aaut eat s ant kyin nay tae mayy roe hkyapayypar diatribe shoet hpya anthkyai mimi a- nhaint ၎inneat

  • suuthoet yahkuaahkyanetwin eat pyinnaarr taanhpoehtarr shinnlainnhcwar hpaatdaraal k aataipyu ram aoutmhar koutyuu tararrsuukyee- paymaae hkae saeet hceenainnmhu eat upadayrayyrar aahkyetaalaatmyarr taal .
    image
    aarnarpinemyarr m so shaenay rae ronehkaann htellk nay aalarraalar rarjawaatmhumyarr aahtoutaahtarr saimyuu raan a bhhoet a darhar sharrparr sai . darhar aamayrikaanpyihtaunghcueat htine lyet ninengantawsammateat puggolrayy shaenay k nay lotehphoet a pawngya thoet s paymaae kyarrhpuu sai . aasopar hceenainnmhu satainnmyarraar monetinehtaan Daniels aahpyit lotesaung hkaesuu nyaitnyamroteshinsarotesaung Stephanie Clifford,
    image
    raan, Trump eat korayy nhaint shaenay saattamkyaar fixer mitekaal Cohen ko hpyang hcwuthcwalhkanr saw ngwaypayy hkyaaymhu nhaint saathcautsaw hkaekyasai . suumasaiaasopar FBI kalaee satainnmyarraaraaamyoesarrdemokarayhceaahpwalhkyaote Enquirer ko pinesine htarrtae aamayrikaanmedeyar Inc ko, a kyarr sabhawtuunyehkyet hcaehcautaatwat Cohen ko rae hpyitninehkyay aahkaannkandanhaint paatsaat. satainnaahkyetaalaat sharnay nhaint taitnhaittaraakaunggsonekarain McDougal eat 1998 Playboy kahcarr hpawhkaesai 2006 hkunhait Trump nae kyikyi kihchc hpuu mhamalotepell suu suu m taithkyanetaee annkyin Trump jarat hkainn naytaal mateswaymyarr ko pyawwpyasai . de Unorthodox aamyarrpyisuu keinganaann eat bhaw aasaat tar aatwat a rotesoe paymaaenoutsonemhar inconsequential Saga tararrwain nhaint ninenganrayy hkyaone hpote hpyitlarsai nhaint tuu bhaalaarar ko tar shi pone rasai sirasai . bhelkalaintaan s ant kyin poneko Paula gyaoneit '' nhaaw int yhaat mhu kihchc aahpyit tar k shu hcwuthcwal pyittain maunggnhang Anthony Weiner rae laatuttot myarr hpamseerami helarrekalaintaan, Trump eat korayy samine ၎inneat aarkars yarin pyan hpw int hphoetko FBI u saungtae yahku suueat sammatasaattam hkyaaimhkyawwat hcay hkyinn nghaar kuunye payyhkaesai . bhaw shi sakaeshoet ninenganrayy mhartot a myint sonepu basest jaitmyit k nay lar makyaarhkan kyarout partaal . " darhar wine htarrhkyinn ko aoutmhar tait u k sammat hpyitpartaal" hugyauuleyaan Zelizer, Princeton takkasolmhar ninenganrayy saminepanyarshin k pyawwpartaal . darhar Cohen ko hceenainnmhutiterite Trump sammatarwaykoutpwal mellswalhcaeeronerayy nhaint rusharr thoetaakyarrhpyitninesaw collusion eata htuu a kwan nyar nyarawbhaat Mueller rae pokyee tae hconehcamhcaitsayy mhu nhaint saathcaut hkae kya hkyinn shi mashisayy shinnshinnlainnlainn m sir parbhuu . Cohen ko eat shaenay-kyount Trump eat kopine a kwan nyar nya yahku shaenay-sopartaal Mueller wainrouthceenainn kyeekyaut saw maat haat taan aamayrikaanpyihtaunghcu shaenayhkyaote rone eat, raan Cohen ko hconehcamhcaitsayy rainywhaann hkaesai . loaautnaysaihu pyawwpya maae aarrloneneeparr upadayrayyrar kyawmkyinsuutwayk sabhawtuu shoetsaw kya kone aan tait u taeesaw sam m t eat, shaenay myarreatronemyarr RAID mha tararrsuukyee tait u htanmha ram rahphoet, FBI k aelldemhar rarjawaatmhumyarrko hpawhtote hcay hkyinn nghaar htuu kell saatsay aahtoutaahtarr m loaaut par lain mai . FBI k sharhpwaynay hkaesai hpyitninesaw pyitmhu myarreat taannhce jayarr twayhtellmhar warshintaanphoetit sai nhang a nye, hto ngwaypamarn sai myarraatwat mellswalhcaeeronerayy- bhandarrayy hkyoehpoutmhumyarr, bhan lainlaimhu nhaint war yar kyaoe lainlaimhu shi kyaeat . Cohen ko nae shu shaenay nhait u hc lone m so aamhar ngyinnsohkaesai . k mw kwayee pyaaw mhar aarnar aashisone puggol tait u tait wham aaraut htarn ko yuupyee tait sautkaut hpwalhcaee m pyuhkae par shin aarrlone a rar eat roe shinn hcwar lyawwat paat hcwar hpyit lain maal . aasopar aamayrikaansammat k luusaannpaunggmyarrhcwar eat kankyammar sonehpyatsai, i epyel suu aamyarraapyarr aakyautaataeemyarr rainsinenayr sai . Trump aamyarrsone aamayrikaan myarreat naehcain bhaw aapaw aakyeeaakyaal aakyoesaatmyarr shi ninetaallhoet tarote nhaint aatuu hceepwarrrayy lampawmhar koneswalmhu raan pwalhcatain payyhkaepartaal . raatsattapaat eata mhu suu warshintaan ko hpyetsee hphoet hkyaaimhkyawwat hkaesuu myawwatkoreeyarr nyauukaleeyarr- laatnaatkine aarnarshin nae myetnhar-to- myetnhar aahcaeeaawayykyinnp raan hcehcainhtarr sai . aarrlonesai hcain aahkar, Mueller hconehcamhcaitsayy shaesaat lhuansaw payy . sait launghcar makyaarme mee k saatpyawwsai lim mai: hpyuathkya FBI k darritetar gyaaimitmahchcatar Comey rae htelll- aarrlone hcaraoteepye 17 mha htwatlarpartaal . Cohen koshilyarr Trump rae fixer hkae paymaae yahku suu pyaဿnar taithkuhpyit larparrae Cohen koshilyarr Trump rae fixer hkae paymaae yahku suu pyaဿnar taithkuwelyaan Farrington-Polaris hpyitlar maae ninengantawsammat u seinhcein rae htouthkansuumyarrhpyitsaw $ 1.5 htareleyan aahkwan hpyat, kyeehtwarr hphoet saatlaat taithku hceepwarrrayy nhaint taungkoreeyarr nhaint aatuu sait taithku koneswalrayy sabhawtuunyemhu aahpyit aaungmyinmhumyarr aakyaunggko war kyawarr . shoetsaw Trump aellde aaneekautsone posoetark aaungshu penchant aarrhpyint unnerved naykyasai . suu-Trump lotehphoet Mueller- rar aainhpyauutaw pyaww hkwin r aamyoesamee hcarrar Sanders suuk " aakaal hcainhcait suu k parwar shipartaal yonekyisai" hupyawwsai paithkaat maalsorain mayymyanrartwin a bhaal kyawwng ngarpell Mueller paithkaatparbhuu "replied? kaunggpye, ngar k swarr m ae a bhaalaarar ko tait u aashat kwal m ae lhoet htainpartaal . kyanawthoet hpyitpyet ko myinr par lain maal . " suu k satainnmyarr a r lotenaytar htellk hcakarrpyaww hkanr hphoet shihkaepartaal nhaint noutpinek Jeff Sessions paithkaat aakyaunggko kouthkyethkya htarrpartaal, mimi
Sort:  

Congratulations @goldbloger7! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 62583.68
ETH 3470.38
USDT 1.00
SBD 4.29