Shipartaal

in #artzone6 years ago

image
kyanawthoet noutpinemhar noutpinetwin kalayy aahpyit darpaymaae kyawantawthoetrae mibhatway kyawanotethoet nhaint aatuu aasaataarwal r . Pooh seehkyaorawgar shipartaal; aahpwarr makaunggtae tain parr shipartaal .

darhar makyaarhkan ngar a layytway htellk taithku nhaint aatuu luutaannhcarr karlaaatwin twaekyuan taat eat .
6 image
kyanawthoet aatuutuu nay, ngar, ngar 3- shoetmahote 5 nhaitaarwal nhaintaatuu "Co- sainyuumhu" relishing tarpar . sisisarsar ngar hpyiteat pain htaat aasaatkyee m ae suu tait u, ngar didn saw suuthoetaarr saatkyeerwalaomyarr aan bhwalsaw a mhu t hcya hkuparpell - ngar ht kyi shu kar hcaehcaut, adoring hcaung shout suumyarr nhaint aatuu aahkyahoetsaw aahkyarr sate s ngaal satihtarrmi (? sain tait u liut rae a hkwan pawtwinrainpyin scutes hu hkaw kyasai siparsalarr) '' t kosuumeat 40 saiaahti kalayy mwayhpwarr payy lae shisai . kyawanm kalayy k shu aahpwarr nhaint aatuu kyaunggko narrlai sabhawpout . ngar kalayytwayaatwat wamnaee hkanhcarrr sai . darhar " hu aasopar layytway hcaung shout tar rae a bhaalsuu sai?" kyawanm hkainpwann nae kyawanm myahoethtellk swarr kyasai aahkar sharrparr
7
image
aahkarsamay aapaw laee hpyitpyet, sans kyawantawthoetrae kalayyngaalmyarr nhaint taithcone tait u k mayytaal kyawanm hkainpwannkyawantaw ' komaishoet paatsaat. tarwaan, painpaann harsahcaysai suuthoet nhang hkwaymyarraatwat hcarrnautrikhkar nhaint ray hcw ant hkwar kyany . pyeetot kyanawthoet kyanawthoet hteinkohkyit " . kyawanotethoeteat htein" hpyay so paymaae ngar a hpyay ko ngar mone eat . kyawanotethoeteat htein kyawantaw tait u waanhtam shisai saw luumyarr, htaat aalotelote nhaint kalayy htein htarrhphoet lo suutwayko myarrmhar kaeshoet myi hcaysai . kyawanotethoeteat htein ngarthoet sarrsamee pyuhcupyoehtaung ngharramhtarr aakuuaanyenae
8
image
htwathkwar par kakyawantaw blithely gyet hkyawat kaeshoet myi hcaysai . kyawanotethoeteat htein a kyahanyaupyaeat layytway raataanaeengaal a bhhoet hto suuthoet garuhcite mai suu aabhoea bhwarr shisai mahote kya bhuu ngarko satipayy naypartaal . darmhamahote nae hpyiteat . shoetmahote ny u yan . bhoebhwarr ngyauu hcuu hkyinn: suumyarrsai aahkyanekarl k ngarko htihkite lar sawaahkar hpyitkyasai . ngarko mharywintae r m nay par nae, ngarthoet k layytway aabhoea bhwarr shisai . takaaltot suuthoetko m hkyittaesuu aabhoea bhwarr . ngar a bh nhaint kyawanm hkainpwann rae a may aasaatshin r kyaeat . ngar aahpay ( karl shi sakaeshoetsuuthoeteat "Pooh", "Winnie aasopar ... ") hpalawredar aatwat, ngarthoetsai nayuuyout myahoet shi kyaeat . hto sarr saingar Judeo- hkaraityaran layytway mhahaallo / Hanukkah / hkyitsuumyarrnae / aehcatar kaatmyarr phoetpayy
9
image
aamyaelltamkyanawthoet FaceTime aapaw hkyaaw sawaahkar hpw kwayarr . suuhar hpyitninesai mahtarrbhell kyawantaw yuu m htarrtae, hpw hcya nongya sakaeshoet raatraatrawraw parpell . ngar a mi-In- up d kyawantawthoetrae kyawann pawmhar nayhtinetae paymaae suu m a lotehpyittaal, shu katikawaat neeparr aarrlone suumeat aahkyane pinesine taal . suumasai ranhpaanranhkar naelaihcar hcarr r nya kyahanyaupyathoet eatsarr kyaar parsai . suuthoet k pe jar ko hcarr nhaint suumeat hpone pawmhar hkyahoetywinmhumyarr Bunny hcawng nay kyalot . ngareat a kaunglayy nhaint suueat a bhwarr ngar myetnharpyin aahkyane nhaint aamyaha aalwan kyeehcwarsaw aapyit aatine litenar saw doenaat yuusaparsai kyaungg sonehpyathkaesai, dar suuthoetparpye - grandkids nhaint aabhoea bhwarr eataahpyit - t hehe raal suuthoet s nyya ngarko paw tahkyet swalhtote aahpyit, suuthoetrae riut mi bhone raan bhaat pyumai .
10
suuthoet k naeenaee naw kya mhar pway nongya parbhuu . suuthoetrae 70 hkunhait nhait u hc lone suuthoet makyaarhkan suuthoet kyaynyar " aahaunggko . " ngar a may k shuaahcawpine 70 hkunhait haungg hpyit rapye malarr? ngar dar m hcain hcarr kya bhuu . suum 53 mhar kwallwanswarr pyee kataeek darharngar 26 tonek a may ngyauu hcuu hkyinn aahkyane kyaar myint hcwar kyaar myint, suumeat senescence myinyaung raan hkell yain partaal . darhar naysellngarko haunts darpaymaae eat narkyin kite hkell narkyinmhu, ngar hkaw shoetmahote hcyaayywaal main g lar saung twin sain myan shoetmahote kalayy aawaat a bhhoet nhaint aatuu shoetmahote roeroe pahchcuppaan tainnmarnay aatwathpawpya moms suu meinmathoet aarr tarwaanpayyaaut puu aadhiutparyya mashisawmakyaaynautmhu - aahkyane nhaintaamyaha attenuated suuthoetaarr hkanhcarrhkyetmyarrko . sainrone ... soneshone hphoet aasonepyu r . darnae aakyeeaakyaal aahpwarr ngyauu hcuu hkyinn nhaint aatuu rainsine hkanr hphoet ngar a mi ngyauu hcuu hkyinn, makaunggsoewarr hkyawat shihkyinn, pyaylam hpyithkaesai . mihkain tait u hpyitlar ngar k layytway kohcarr nhaint suumeat kohcarr aasaittaithku lam ngar a mi eat soneshonemhu ko hkanhcarrr hcay tawmuueat . suuthoetko ngarsai ngokyaway myitamhkyinn - suuthoet suumeat laathkyaunggmyarr har suuthoetrae sanpain nhaint aatuu sot kahcarr shoetmahote ၎innthoeteatnaeenaee buttery laathkyaunggmyarr mhat saint tait meehpohkyaung ko hpyatpyee suumeat aainlote taffy swalhtote hkanhcarrr bhaaltotmha saw . "!" My darlin " suumeat hkyaote shoetmahote hcaung kyi suumeat raunghkyi nhaint suumeat kyawaykyaw saw hcakarrko narrhtaung raanaatwat suuthoet k suumako aamyaell- nu pyao aasan tait haallo waathconedejine bhaaltotmha shuko ngarsai ngokyaway myitamhkyinn - suumak suuthoetrae masote manait exuberant ko si bhaaltotmha kyaunggshoetmahote suuthoetrae kahkone " darhar aawaat a hkyaee hcaee hkar" shoetmahote tait unhuathkam mammogram kaeshoet sainthoet parrhcaut tautmyarr shoetmahote ngar sameelampawmhar disheveled hipsters aahti lamshout hkyinn nhaint suumeat aalwan sayyngaalsaw, hcoerain puupaan aasan suuthoetko mayyhphoet hcawng shout mai aakyaungg ngarsarr eata nam hkanhcarrr komyineat " sain aoemaeaainmae hpyit parsalarr" saint rae mibhamyarr ko suuthoet hpw int pya s shin pain, bhoebhwarr ngyauu hcuu hkyinn sain nhaintaatuu resonate hcay hkyinn nghaar, aaung aasaatshin r kyaeat raintaung . taw hc twinerae fungible pyawshwin misarrhcumyarr kaeshoetpainaarrlone unimpeachable aabhoea bhwarr yonekyi hcatehkya rasaw pahchcuppaan nhaint hcateaarrhtaatsaanhcwar aahtoutaakuu hpyithcay hpyitkyasai . nhaint suueat mapyaw misarrhcumyarr kaeshoetpain dar r shinine mahote suu saatkyeepine mimithoet kopinenaeelam ungrandparenty hpyitkyasai . layynaat hkyinn nhaint wamnaee rotepinesinerar waydanartway aabhoea bhwarr tapinetanine saut . aahkyarrsuumyarr ko larroutlaipaatsuu a bhhoet aakwaraawayy hkareeswarrlar mataatnine lhoet maraparbhuu . yanae aahaunggtway mibhamyarr aahaunggtway aabhoea bhwarr solo . ngar takar a hpay naeepanyarpine aanaynae saatkyeerwalao luu ko kyaunggko mae lyaww . ngar makyaarsayymek shuko ngar samee naesayysayylayy Belle, Gaston nhaintLumière, ngar nhalone narkyin nhaint aatuu sot kahcarr raan a kawjaw pawk sainn rahphoet, gunsikhkar nhaint aatuu ronekaan hcaung kyi taeaahkar mhar . darpaymaae kyawantawthoetrae bhoebhwarr hcatekuu yain pyet kya hcay hkyinn nghaar a bhaalsuu sai ko ko popyee aasaat kwee shyyaaomyarr mahoteparbhuu . yainn raung hcain eata hkyarr a sone twin, US shi pahtam u sone aahkyane bhoebhwarr myarreat pyammyaha aasaat aamayrikaan days hcaittammyarr taihtaungsuu p tay rus Francese k hcemankein nhang a nye, 52 hpyitpartaal . ( ngark 52 pot sawaahkar a kyahanyaupyaeatsamee 9 par lainmai - . ngar suumeat hkyaayy nghar raan ann kyinso tampons shisai mahote mai) 65 nhaitaout aabhoe aabhhar aarrlone aabhoea bhwarr eat htaatwaat taat aaung, suuthoet tait aamyarrhcu aalotelote kyasai . suuthoet k suuthoetrae kalayytwayaatwatnhaint grandkids annkyin revolve m aaloteaakinemyarr nhaint mateswaymyarr nhaintyawg Cruise nae bhawatwayko shi aalwan kyaayyjuutainpartaal . s ngya s nyya a hcanyya a mwal bhoebhwarr ngyauu hcuu hkyinn hkanhcarrhkaer partaal shin, sain k sain k aapaw ko taat hkoe kyaung hkoe whaat lhoetrapartaal ngar sieat . ngarsai ngareat sarr rae aataann hpaw k shu aahpwarr rae laat ko kinepyee kyaunggko htanmha aainpyan lamshout myin sawaahkar ၎innsai, kyaungg kyao-Up mhar ngarko tarmyoe; ngarsai ngar tamhar nana nhaint bhein ko myin sawaahkar

Sort:  

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Hello! I find your post valuable for the wafrica community! Thanks for the great post! @wafrica is now following you! ALWAYs follow @wafrica and use the wafrica tag!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gold-bloger7 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 61750.30
ETH 3409.74
USDT 1.00
SBD 4.73