Hotoeway

in #artzone6 years ago

ponenhaiut htoteway lyetshisai
image
pawpouttae sugary sout aahkwan htouthkanpartaal . laelarmhu mhar sutayse aahpyittar 20 aahpyit% aarrhpyint sugary aahkyaorai eat konekyahcarate
toemyahang hphoet hkaant mhaann hkae saeet aaung hcanhuann $ 0.015 mharjaannawarrel 2017-One aamayrikaanninengantwinaatwat steepest eataakaungaahtaihpaw Philadelphia twin hpwin sugary sout aahkwan eat saatroutmhu saannhcait
aahkyarrmyahoetmyarr (; kaan daann nayuu gyaar hce pyinaal nhang wel main taan, well Trenton, nayuu gyaar hce) twin nayhtine nay nhaintpaatsaatpyee 900 luutwayko mayytaal . Philadelphia twin naparpye sakaeshoet hcyaayypaw mahoteshin hcarrsonesuu ko aahkyarr a hpyaw yamakar ko laathkanraan sandashi hpyitninesai" laelarmhu Co- hcarrayysarar maye Auchincloss taithku twalhpaatparmawkhk kapyawwpartaal pyishukyannmarrayy Drexel rae Dornsife School mhar . nouthtaut: Soda aahkwan takaaltot aalote salarr? tahkyahoetk kyawmkyinsuumyarr kyount a hpyaw yamakar aahkwan aamhaantakaal aasineaawine kyannmarrayy aapaw saatroutmhu shi, mashi tone pell aahkyahoetsaw a bhhoet ko si raan hcaw lwann rae ngyinn hkone . Philadelphia twin, hto aahkwanaahkamyarr sai kyannmarrayy aakyaunggpyahkyet myarraatwat taithkutaee ko sarlwan m hkanhkaer paymaae myahoetrae Pre-suungaaltaann programming ko taithku toehkyaae tuusaw raanponengway a mhu a rar aarr kuunye nineraan myahoet a bhhoet wainngway toemyahang hphoet . shoetsaw aahkyahoetsaw aahcapyoe aalarraalar raladmyarrko hpawpya hkyinn naykyasai . bhar k lay, kaallehpoeneeyarr, sutaysan s kyarr- duu a hpyaw yamakar aapaw tait u aahkwanswarr 2015 hkunhaittwin pahtam u sone aamayrikaan k myahoet hpyitlarhkaesai pyeenouttaitnhait Berkeley shi s kyarr- duu aahkyaorai eat raunggaarr neekautmha 10% kyasainnswarr pya nae rayraunggaarr 16% aahti toetaat larhkaesai . aalarrtuu pout mak k hce ko aahcerainhkan hkanpye tinepyi 2014 hkunhaitk ၎inneat aahkwan aakaungaahtaihpaw taitnhait pyeenout, s kyarr- duu a hpyaw yamakar myarr waalyuumhu aatwatpyammyaha 6% kyasainn nhaint aahkwan rar a r pya htellmhar m kyee shin myahaaw laint htarrhkae kya lain maal a bhaalaarar ko nhaine yhain untaxed a hpyaw yamakaraatwat 4% pyammyaha aarr toe shieat . laatshi laelarmhusar Philadelphia twin aakaungaahtaihpaw hkaesai ko hkyethkyinn pyeenout aahkwan myarreat saatroutmhu shoet tahcaetahcaungg payyhtarrpartaal . luutwayrae soutsoneray aalaeaaht nhaithku l laelarmhu karl pyeenout saatlaat maalsorain darhar m shinnlainn partaal . shoetsaw hcarrayysuu makkaseko eat nayhtinesuumyarr a kyarr saw dar hcarrsonemhu aatwat pyanlai rotesaim swarrhkaesai kyaungg htoutpya laelarmhu panyaat tararr eat kyampod pyeenout mhar aanaeesone nhaitnhait saatlaat parpye .
yhtinesuumyarr aahkwan
image
lwanpyeenouttaitraatmhar sugary so dar m sout aahcerainhkanraan 40% lyawwnaeehpwalshi shi. , hcwmaain hpya eet aahkyaoraisout 64% lyawwnaee hpwalshi . aellde aahcarr, suuthoet k po ray sout salopell; daysahkanmyarrk naetine pulainn raysout 58% pomo hpyitninehpwal shi kyaeat . aasopar sutaysemyarr lain m naitshoetmahote cranberry see hpyawrai myarrkaeshoet sugary a see aahkyaorai myarrtwin kyasainnmhu ko m mw ngya hkae s nyya . aelldemhar ( hc aahkwankout hkae pyeesaw) aahcarraasout a hpyaw yamakar myarr hcarrsonemhu aatwat kyasainnmhu hkaekyasai darpaymae suuthoet k hcarrainnaainn sisar bhuu . " s kyarr- duu a hpyaw yamakar taithku mashimahpyit pahchcaee ko m hcaut sine kyaunggko kyeehtwarrlar aasiaamhaatpyumhu shitaal, nae s kyarr- duu a hpyaw yamakar suuthoet
image
. TIME k k nyaya mar rayysatainnlwhar noutsonepaw kyannmarrayy nhaint sippansatainn Get paungg: meelaungrar mayyhkwannmyarr nhang kyawmkyinsuu aakyaanpayyhkyetmyarr . kyiraannamuunar yahkuwainmai aahkwan hcatain hkain nhang a pyee aasopar sutaysemyarr har suuthoetrae s kyarr- duu a hpyaw yamakar aalaeaahtaaakyaunggko Philadelphia twin aaneekautraan 900 youtyarr meinmathoet mayy sawaahkar, suuthoet lanyya sone
image
tait u k laelarmhu aasait k popyee konekya saeet aahkar luutway sisisarsar lyawwnaee so dar m sout r aan saw nghaar aakyaanpyu htarrsai . aasopar twaeshihkyet aamyarrpyisuu kyannmarrayy maharbyauuhar- darhkaw " so dar aahkwan," shoetmahote s kyarr- duu a hpyaw yamakar- kyount makyaarsayyme nhait myarraatwin pomo luukyaitemyarr larhkaesai eat hcyaayynhuann
Philadelphia twin Drexel University mha sutayse twayk aahkwan eat pahtam nhaitlaaatwinnayhtinesuumyarr
image
'' hcarrsonemhu laelarnay nhaint aahkwan matineme soutsone aahcerainhkan bhaallout luutwayko nhaine yhain hkyinn aarr hpyint myahoettaw rae a hpyaw yamakar aahkwan myarreat ray to rayshi htihkitemhu mhar kyany shu kyaeat . ၎innthoeteat twaeshihkyet myarrko kyaotain karkwalmhu sayypanyar gyaarnaaltwin aamayrikaan gyaarnaal htellmhar

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 62871.80
ETH 3472.88
USDT 1.00
SBD 4.85