aahkyayhkanpyee

in #artzone6 years ago

image
taunggsomhumyarr ko aahkyayhkanpyee saw pawmha satainnaahkyetaalaatmyarr luusishinkyarr htotehpaw pya s kya parpye pahtam u sone aakyaain hpyitpartaal . aasopar aahcerainhkanhcartwin kyawmkyinsuumyarrk suuthoetrae kout hkyet mha lar m ae shae taw hto Douma titehkitemhu k nay ponemyarr nhang bedeyo myarraatwat saatsay pya lakhkanartway hkwalhkyamhcatehpyaar kyaungg hpawpyasai . aahcerainhkanhcark myay pyin kimage
pyinsaithkaunggsaung Emmanuel macron pyinsait aarnarpinemyarr seereeyarraahcoer ၎inneat kopine ninengansarrmyarr aapaw tait u laatnaat noutsone t nain g nway aahpyit k lo rainn ko aasonepyu hkaesaihu yonekyikyaungg a bhaalsuu myaha m masayhkyaar maray rar hcaeekamhkyetmyarr htotepyan kyay nyar pyeenout naeraatmyarr, pyinsaitninenganhkyarrrayywaankyeehtarnak Douma aatwat sansayashisuu dhartu titehkitemhu shoet aamyoesarrrayy htoutlhamrayy aahcerainhkanhcar shhoetwhaat htarrpartaal . darhar pyinsait aarnarpinemyarr ko suuthoet k ၎inneat
nay namuunar wainrout hkwng shisai mahote hkaepar k ishoet soeat sawlaee darhar a hc, a
image
ninenganhkyarrrayywaankyeehtarn k sosai karr, s kya s hkayan saatsayhkanhkyet htaeet swin hcain hcarr shoet yuu taallhoet pyawwpartaal . pyinsaitninenganhkyarrrayywaankyee htarnakapyawwpartaal open source hpyitpyee satainnaahkyetaalaat nhaint pyinsait htoutlhamrayy eat naeepanyarpinesinerar saannhcaithkyinn myarr pyulote htarrhkyinn aapaw aahkyayhkan hkae saeet aasopar aahcerainhkanhcar aapaw nhaawinnpine k naelaihkainn k nay aasiut saint aarronekyaww aayy gya int myarreat hpya ant kyet nhaithku aasait
image
sawaamhumyarrko " kout kar ngain kar aarautbhaat lhuaahpwalaahcaee myarr nhaint pyitwin nhaint ninengantakar medeyarmyarr k hpawpyahkaesai" hkaekyasaihpawpyahtarr epyel 7 . a bhaal suueat satainnaahkyetaalaat yaybhuyya aarr hpyint yonekyi hcatehkya rasawhpyitpartaal Ghouta ( seereeyarr aamayrikaan sayybhaat sinerar lhuaahpwalaahcaee myarr nhaint sayybhaat sinerar hcaung shout mhu nhaint kaalsaalrayy aahpwalaahcaeemyarr
image
pyihtaunghcu) twintaatkyawhcwar "non- aahcoeramahotesaw sayybhaat sinerar aahpwalaahcaeemyarr, luusishinkyarrsapate 6 nae 7 April.A aapaw aahtuu s hpyint daysahkan sayybhaat sinerar aahkyayhkanaasoutaaaone aatwat paitmhaathtarr hkae kwayarngya hpyaww pw htarrsanyya aashae Ghouta aatwat kyannmarrayy hcaintarmyarr aatwat luunar aakyeeaakyaal routlarpar ( aalwan aanaeesoneluu 100) ko aahcawpine ny u yan aahkyane karlaaatwin laelar twaeshi hkyinn nhaint
image
mhaattamtain hkaepartaal dhartu aayy gya int mha htitwae mhu nhaint aatuu tasamaattaee lakhkanartway tainsaathtarrpartaal . luumyoe eat hcuhcupaungg aamyarraapyarr myarrhcwar hkunhaittwin po htaat layysaal aamyarraapyarr sai nhang aanye satainnrainnmyit tait u dhartupahchcaee uhchcar mha htitwae mhu k nay saysoneswarr pye htain naykyataal . " aasoparaahcerainhkanhcartwin " hcaatmhu danrar" mha a bhaalsuu myaha m saysonemhu myinnine hkae hpawpyasai . " de rawgar lakhkanartway aarrlone aahtuu s hpyint aayy gya intmyarrnhaint organophosphorus aayy gya
image
intshoetmahote hydrocyanic aaatsait mwann kyaut tait dhartulaatnaat titehkitemhu myarreat lakhkanar shiparsai . hthoet a pwngya, bedeyo htellmhar laelar twaeshi sayybhaat n saungmhu aarrhpyint bronchodilators myarreat sarote ko aasonepyuhkyinn, aayy gya int mwann kyaut nay hpyint muuyait myarreat aayuuaas aarr" hu aasopar aahcerainhkanhcartwinpyinaalmyarr . 53 minait aakyaark Trump: " maitshin pyany hcone!"
image
aamayrikaansammat Donald Trump nhaithku tweets sai nhang a nye, nae hkyinn ny hkyinn tait aaungpwal aahpyit seereeyarraapaw sapate hkyaeekyauu taw muu pye aararshi t u k twittar aakaung pawtwin aanaeengaal aahkyanelayy lwanhkaetae tainhkaesai . Trump eatdutiy tweet makyaarme a pyi a w aataipyu dawlar bheleyan paunggmyarrhcwar eat aasonehcarate pyeenout, kyawantawthoetrae ninengan a hcain a saat shihkaepartaal saw
image
aakaunggsonesaw hpyit l tan saw . bharmha, darmhamahote maisuumaso shi lim mai mahote, pain neekaut aamayrikaanhcaittaut " guntaw ko hkyaeemwm

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 62680.20
ETH 3467.88
USDT 1.00
SBD 4.33