Aahkwan 20

in #artzone3 years ago

image
pawpouttae sugary sout aahkwan htouthkanpartaal . laelarmhu mhar sutayse aahpyittar 20 aahpyit% aarrhpyint sugary aahkyaorai eat konekyahcarate toemyahang hphoet hkaant mhaann hkae saeet aaung hcanhuann $ 0.015 mharjaannawarrel 2017-One aamayrikaanninengantwinaatwat steepest eataakaungaahtaihpaw Philadelphia twin hpwin sugary sout aahkwan eat saatroutmhu saannhcait
image
tait u k laelarmhu aasait k popyee konekya saeet aahkar luutway sisisarsar lyawwnaee so dar m sout r aan saw nghaar aakyaanpyu htarrsai . aasopar twaeshihkyet aamyarrpyisuu kyannmarrayy maharbyauuhar- darhkaw " so dar aahkwan," shoetmahote s kyarr- duu a hpyaw yamakar- kyount makyaarsayyme nhait myarraatwin pomo luukyaitemyarr larhkaesai eat hcyaayynhuann
. Philadelphia twin Drexel University mha sutayse twayk aahkwan eat pahtam nhaitlaaatwinnayhtinesuumyarr
image
'' hcarrsonemhu laelarnay nhaint aahkwan matineme soutsone aahcerainhkan bhaallout luutwayko nhaine yhain hkyinn aarr hpyint myahoettaw rae a hpyaw yamakar aahkwan myarreat ray to rayshi htihkitemhu mhar kyany shu kyaeat . ၎innthoeteat twaeshihkyet myarrko kyaotain karkwalmhu sayypanyar gyaarnaaltwin aamayrikaan gyaarnaal htellmhar ponenhaiut htoteway lyetshisai
image
. TIME k k nyaya mar rayysatainnlwhar noutsonepaw kyannmarrayy nhaint sippansatainn Get paungg: meelaungrar mayyhkwannmyarr nhang kyawmkyinsuu aakyaanpayyhkyetmyarr . kyiraannamuunar yahkuwainmai aahkwan hcatain hkain nhang a pyee aasopar sutaysemyarr har suuthoetrae s kyarr- duu a hpyaw yamakar aalaeaahtaaakyaunggko Philadelphia twin aaneekautraan 900 youtyarr meinmathoet mayy sawaahkar, suuthoet lanyya sone aahkyarrmyahoetmyarr (; kaan daann nayuu gyaar hce pyinaal nhang wel main taan, well Trenton, nayuu gyaar hce) twin nayhtine nay nhaintpaatsaatpyee 900 luutwayko mayytaal . Philadelphia twin nayhtinesuumyarr aahkwan
image
lwanpyeenouttaitraatmhar sugary so dar m sout aahcerainhkanraan 40% lyawwnaeehpwalshi shi. , hcwmaain hpya eet aahkyaoraisout 64% lyawwnaee hpwalshi . aellde aahcarr, suuthoet k po ray sout salopell; daysahkanmyarrk naetine pulainn raysout 58% pomo hpyitninehpwal shi kyaeat . aasopar sutaysemyarr lain m naitshoetmahote cranberry see hpyawrai myarrkaeshoet sugary a see aahkyaorai myarrtwin kyasainnmhu ko m mw ngya hkae s nyya . aelldemhar ( hc aahkwankout hkae pyeesaw) aahcarraasout a hpyaw yamakar myarr hcarrsonemhu aatwat kyasainnmhu hkaekyasai darpaymae suuthoet k hcarrainnaainn sisar bhuu . " s kyarr- duu a hpyaw yamakar taithku mashimahpyit pahchcaee ko m hcaut sine kyaunggko kyeehtwarrlar aasiaamhaatpyumhu shitaal, nae s kyarr- duu a hpyaw yamakar suuthoet parpye sakaeshoet hcyaayypaw mahoteshin hcarrsonesuu ko aahkyarr a hpyaw yamakar ko laathkanraan sandashi hpyitninesai" laelarmhu Co- hcarrayysarar maye Auchincloss taithku twalhpaatparmawkhk kapyawwpartaal pyishukyannmarrayy Drexel rae Dornsife School mhar . nouthtaut: Soda aahkwan takaaltot aalote salarr? tahkyahoetk kyawmkyinsuumyarr kyount a hpyaw yamakar aahkwan aamhaantakaal aasineaawine kyannmarrayy aapaw saatroutmhu shi, mashi tone pell aahkyahoetsaw a bhhoet ko si raan hcaw lwann rae ngyinn hkone . Philadelphia twin, hto aahkwanaahkamyarr sai kyannmarrayy aakyaunggpyahkyet myarraatwat taithkutaee ko sarlwan m hkanhkaer paymaae myahoetrae Pre-suungaaltaann programming ko taithku toehkyaae tuusaw raanponengway a mhu a rar aarr kuunye nineraan myahoet a bhhoet wainngway toemyahang hphoet . shoetsaw aahkyahoetsaw aahcapyoe aalarraalar raladmyarrko hpawpya hkyinn naykyasai . bhar k lay, kaallehpoeneeyarr, sutaysan s kyarr- duu a hpyaw yamakar aapaw tait u aahkwanswarr 2015 hkunhaittwin pahtam u sone aamayrikaan k myahoet hpyitlarhkaesai pyeenouttaitnhait Berkeley shi s kyarr- duu aahkyaorai eat raunggaarr neekautmha 10% kyasainnswarr pya nae rayraunggaarr 16% aahti toetaat larhkaesai . aalarrtuu pout mak k hce ko aahcerainhkan hkanpye tinepyi 2014 hkunhaitk ၎inneat aahkwan aakaungaahtaihpaw taitnhait pyeenout, s kyarr- duu a hpyaw yamakar myarr waalyuumhu aatwatpyammyaha 6% kyasainn nhaint aahkwan rar a r pya htellmhar m kyee shin myahaaw laint htarrhkae kya lain maal a bhaalaarar ko nhaine yhain untaxed a hpyaw yamakaraatwat 4% pyammyaha aarr toe shieat . laatshi laelarmhusar Philadelphia twin aakaungaahtaihpaw hkaesai ko hkyethkyinn pyeenout aahkwan myarreat saatroutmhu shoet tahcaetahcaungg payyhtarrpartaal . luutwayrae soutsoneray aalaeaaht nhaithku l laelarmhu karl pyeenout saatlaat maalsorain darhar m shinnlainn partaal . shoetsaw hcarrayysuu makkaseko eat nayhtinesuumyarr a kyarr saw dar hcarrsonemhu aatwat pyanlai rotesaim swarrhkaesai kyaungg htoutpya laelarmhu panyaat tararr eat kyampod pyeenout mhar aanaeesone nhaitnhait saatlaat parpye .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here