ယင္း၏ႀကီးထြားခြင့္ျပဳပါတယ္။

in #artzone5 years ago

image
အဆိုပါသရက္သီးယခုအမ်ားဆုံးႏွင္းခဲ-အခမဲ့အပူပိုင္းႏွင့္ပူေႏြးေႏြးသမရာသီဥတုအတြက္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိ၏ ကမာၻ႔သရက္သီးနီးပါးတစ္ဝက္ဒုတိယအႀကီးဆုံးအရင္းအျမစ္တ႐ုတ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူတစ္ဦးတည္းအိႏၵိယတြင္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကသည္။ ယင္း၏ကမ္းရိုးတန္းေႏြးသမရာသီဥတုအပူပိုင္းအပင္မ်ားႏွင့္သီးပင္စားပင္မ်ားႀကီးထြားခြင့္ျပဳ Europethat ျပည္မထဲမွာအနည္းငယ္ေသာအရပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္အျဖစ္သရက္သီးကိုလည္း Andalusia, စပိန္ (အဓိကအားျဖင့္ဂါျပည္နယ္မွာ) တြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အဆိုပါေနရီကြၽန္းစုအသီးအျခားထင္ရွားတဲ့စပိန္ထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၾကသည္။ အျခားအၿခံလုပ္သားမ်ားေျမာက္အေမရိက (ေတာင္ပိုင္းဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ႏွင့္ကယ္လီဖိုးနီးယားရဲ႕ Coachella ခ်ိဳင့္အတြက္), ေတာင္ႏွင့္ဗဟိုအေမရိက, ကာရစ္ဘီယံ, Hawai'i, ေတာင္ဘက္, အေနာက္ဘက္ႏွင့္ဗဟိုအာဖရိက, ၾသစေၾတးလ်, တ႐ုတ္, ေတာင္ကိုရီးယား, ပါကစၥတန္, ဘဂၤလားေဒ့ရွ္, ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွပါဝင္သည္။ အိႏၵိယသရက္သီး၏အႀကီးဆုံးထုတ္လုပ္သူျဖစ္ပါတယ္ေသာ္လည္း, ကနိုင္ငံတကာသရက္သီးကုန္သြယ္မႈထက္နည္း 1% မ်ားအတြက္အေကာင့္; အိႏၵိယ၎၏ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္မႈ၏အမ်ားဆုံးစားသုံး။

အေတာ္မ်ားမ်ားကစီးပြားျဖစ္ cultivars မူလကက်ဴးဘားကေန Gomera-1mango cultivars ၏အေအး-Hardy ၏အမြေပၚ grafted ေနၾကသည္။ ၎၏အျမစ္မႈစနစ္ေကာင္းမြန္စြာတစ္ကမ္းရိုးတန္းေျမထဲပင္လယ္ရာသီဥတုမွအဆင္ေျပေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ 1,000+ သရက္သီး cultivars လြယ္ကူစြာ (turpentine ၎၏ခိုင္မာတဲ့အရသာမ်ားအတြက္အမည္ရွိ) က "turpentine သရက္သီး" မွက de Toro ဟာ huevos အထိ grafted ပင္ပ်ိဳ cultivatedusing ေနၾကသည္။ [ကိုးကားလိုအပ္] တဲ့ dwarf သို႔မဟုတ္ semidwarf မ်ိဳးေပါင္းတန္ဆာဆင္ေသာအပင္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ပါတယ္၏အေတာ္မ်ားမ်ားက ကြန္တိန္နာအတြင္းစိုက္ပ်ိဳး။ ေရာဂါမ်ားတစ္ဦးကက်ယ္ျပန့္အမ်ိဳးမ်ိဳးသရက္သီးကိုညွဥ္းဆဲနိုင္ပါတယ္။

Sort:  

Do you want me to resteem your blog post to over 32,800 followers and many viewers to get more upvotes? For more info. go here: https://steemit.com/@a-0-0

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.15 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.03
Server time: 03:46:26
Account Level: 0
Total XP: 93.15/100.00
Total Photos: 18
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Hello! I find your post valuable for the wafrica community! Thanks for the great post! @wafrica is now following you! ALWAYs follow @wafrica and use the wafrica tag!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16481.96
ETH 1220.66
USDT 1.00
SBD 2.13