လည္းစြ

in #artzone5 years ago (edited)

မ္းေဆာင္ရည္သို႔မဟုတ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကခုန္ကိုေခၚျပဇာတ္ကခုန္, အဓိကအား virtuoso သိပ္ၿပီးအားျဖင့္တစ္ဦးစင္ျမင့္အေပၚသို႔မ်ားေသာအားျဖင့္တစ္ဦးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်က္ေမွာက္၌ပြဲဝင္ေသာအျဖစ္ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ဒါဟာမၾကာခဏျဖစ္ေကာင္း MIME, ဝတ္စုံႏွင့္ရႈခင္းသုံးၿပီးပုံျပင္တစ္ပုဒ္ကိုေျပာျပ, ဒါမွမဟုတ္အျခားသူကရိုးရွင္းစြာမၾကာခဏအထူးေရးစပ္ေသာဂီတပူးတွဲ, အနက္ကိုေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ ဥပမာအေနာက္တိုင္းဘဲေလးႏွင့္ေခတ္သစ္အကအခုန္, Classical အိႏၵိယကခုန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္သီခ်င္းႏွင့္အကအခုန္ျပဇာတ္ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာဂႏၳဝင္ပုံစံမ်ားကိုတစ္ဦးတည္းကအခုန္တို႔အေပၚမွာဗဟိုျပဳေနၾကေပမယ့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကခုန္လည္းေအာ္ပရာႏွင့္ဂီတျပဇာတ္႐ုံ၏အျခားပုံစံမ်ားထဲမွာေပၚလာလိမ့္မည္။
image
ထိုသို႔ေသာအျဖစ္ရိုးရာအကအခုန္, လူမႈေရးကအခုန္, ထိုကဲ့သို႔ေသာမ်ဥ္း, စက္ဝိုင္း, ကြင္းဆက္သို႔မဟုတ္စတုရန္းကခုန္အျဖစ္အုပ္စုတစုကခုန္, ဒါမွမဟုတ္တစ္ဦးဖက္ကခုန္ျဖစ္ေစအျခားတစ္ဖက္တြင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ကခုန္, အေနာက္ပိုင္းအေနာက္တိုင္း Ballroom ကခုန္မ်ားတြင္ဘုံျဖစ္ပါတယ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ အဓိကအားျဖင့္သင္တန္းသားမ်ားကိုထက္အခ်ိဳ႕ကလည္းယင္း၏ထိုကဲ့သို႔ေသာလူမႈေရး interactionor ေလ့က်င့္ခန္းအျဖစ္ဘုံရည္႐ြယ္ခ်က္, အဘို႔။ ထိုသို႔ေသာကခုန္ခဲမဆိုဇာတ္ေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အုပ္စုတစ္စုကခုန္ၿပီး Corps က de ဘဲေလးတစ္လူမႈေရးမိတ္ဖက္ကခုန္ၿပီး pas က de deux, အလွန်ကြာျခား။
Cramina

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 01:55:51
Account Level: 1
Total XP: 103.35/200.00
Total Photos: 20
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.16 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16907.11
ETH 1244.19
USDT 1.00
SBD 2.15