ခီေမာင္ႏွံ

in #artzone5 years ago

ခီေမာင္ႏွံကို ၾကည့္ၿပီး ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ perfect fit ကို သူတို႔မ်က္ႏွာ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း တည္ေဆာက္ပံုေတြမွာေတြ႔ရတယ္။ ဝါသနာတူတာ ေရစက္ဆံုတာ အသက္အ႐ြယ္ ညီမွ်တာ အေနာက္မွာ ပညာသင္ခြင့္ရတာ ႏွစ္ေယာက္လံုး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးျကိဳးစားၾကတာစတဲ့ အျခားအခ်က္ေတြထက္ ပိုစိတ္ဝင္စားမိတယ္။ ဘာသတိရမိလဲဆိုေတာ့ ဓါတုဓာတ္စည္းေတြမွာ ionic bond ကိုပါ။ အလိုနဲ႔အပိုကြက္တိမိသြားၿပီး အျပန္အလွန္ အားေကာင္းခိုင္ၿမဲစြာ စြဲထားတဲ့ element ႏွစ္မ်ိဳးလိုပါ။ တစ္ေယာက္က intellectual, deep thinking, imaginative,creative, inspirational type၊ တစ္ေယာက္က meticulous, implemental, emotional, focused, serious type။ အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ က်ား၊မ ေနရာလြဲသြားရင္ outcome ေတြတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒါက ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲတြဲစပ္မႈပါ။ စံုတြဲ တစ္ေထာင္မွာ ဒီလို တစ္တြဲရဖို႔ခဲယဥ္းပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ covalent bonding လိုေတြသာ မ်ားတာပါ။

image

Sort:  

အရမ္ႀဳက္ံ ခီေမာင္ံပည

This post has received a 25.00 % upvote from @sureshot thanks to: @min2thant.

@sureshot is part of the @fivestargroup movement in collaboration with @block-buster Witness.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27204.60
ETH 1902.70
USDT 1.00
SBD 2.26