Jak sprawić, by człowiek był zazdrosny Mówią, że wszystko można zrobić

in #artzone5 years ago

Jak sprawić, by człowiek był zazdrosny
Mówią, że wszystko można zrobić w miłości i wojnie, aw dziedzinie walki miłosnej istnieje niewiele broni silniejszych od zazdrości. Jeśli postępujesz słusznie, możesz wykorzystać tę słabość jako swoją siłę.

Jak sprawić, by człowiek był zazdrosny
Mówią, że wszystko można zrobić w miłości i wojnie, aw dziedzinie walki miłosnej istnieje niewiele broni silniejszych od zazdrości. Jeśli postępujesz słusznie, możesz wykorzystać tę słabość jako swoją siłę. Niezależnie od tego, czy chcesz grać trudnym do zdobycia z nowym małżonkiem, sprawić, by twój partner chciał cię bardziej, czy też chcesz zdobyć kogoś, kto Cię rzuca, wykonaj te czynności, aby niemal każdy człowiek zrobił to, co chcesz. Jeśli jest twoim "ex", powinieneś postarać się nieco trudniej, aby go zdobyć, używając innego człowieka.

Niezależnie od tego, czy chcesz grać trudnym do zdobycia z nowym małżonkiem, sprawić, by twój partner chciał cię bardziej, czy też chcesz zdobyć kogoś, kto Cię rzuca, wykonaj te czynności, aby niemal każdy człowiek zrobił to, co chcesz. Jeśli jest twoim "ex", powinieneś postarać się nieco trudniej, aby go zdobyć, używając innego człowieka.

Sort:  

Hey @bondan, nice post! I've developed a better appreciation for art and photos, so it's nice to see good content here on Steemit! Cheers

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bondan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Congratulations @bondan, you have decided to take the next big step with your first post! The Steem Network Team wishes you a great time among this awesome community.


Thumbs up for Steem Network´s strategy

The proven road to boost your personal success in this amazing Steem Network

Do you already know that awesome content will get great profits by following these simple steps that have been worked out by experts?

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16867.27
ETH 1268.78
USDT 1.00
SBD 2.12