interesuje, bardzo trudno będzie ci go zazdrościć.

in #artzone5 years ago

Upewnij się, że cię lubi. Zazdrość działa tylko wtedy, gdy cię lubi. Jeśli w ogóle cię nie interesuje, bardzo trudno będzie ci go zazdrościć.

Dobra wiadomość jest taka, że każdy, kto jest lub był spotykany, prawie na pewno jest zainteresowany tobą, a to samo dotyczy człowieka, który cię dokucza. Jeśli nie jesteś pewien, czy mężczyzna jest w tobie zainteresowany, możesz spróbować wzbudzić w nim zazdrość.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16867.27
ETH 1268.78
USDT 1.00
SBD 2.12