vkoi

in #artzone6 years ago

a imageျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္
@@@@@@@@@@@@@@@

 ရုတ္တရက္ ေျပာျပခ်င္ေသာ အေၾကာင္း

အရာတစ္ခ ု ဖ်တ္ခနဲေပၚလာသည္။ ေဝခြဲမရ
ျဖစ္ေနေသာ အေတြးမ်ား နွလုံးသားတြင္ ကိန္း
ဝပ္ေန၏။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိူင္ငံတြင္
ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္
ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ
ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူ
ၾကသည္။ စကားစေလးလမ္းေၾကာင္းလဲြမည္
စိုးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ေမးခ်င္ေသာ အေၾကာင္း
အရာ ယခုမွစ၍ ေမးပါေတာ့မည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗမာလူမ်ိဴးအမ်ားစုသည္
အလွဴအတန္း မ်ားစြာျပဳလုပ္ၾကသည္။ အထူး
သျဖင့္ ဘုရားတည္ ၊ ေက်ာင္းေဆာက္ ၊ ရဟန္း သံဃာ မ်ားအား လွဴၾကသည္။ တကယ္ ကို မြန္ျမတ္ေသာ သာသနာကို ေထာက္ပ့ံျခင္းျဖစ္သည္။
ရဟန္းအခ်ိဴ႕သည္ သာသနာအတြက္ လွဴ
ဖြယ္ဝတၳဳ နွင့္ ေငြ မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းဥစၥာ
က့ဲသို႔ အသုံးျပဳေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ၏။
အခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ားသည္ တိုက္ေက်ာင္း ကား
တီဗီြ စေလာင္း အစရိွေသာ ကာမဂုဏ္အာရုံ
မ်ားနွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္သီတင္းသုံးေနၾကသည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္
၏။ ငါးပါးသီလဟူေသာ ေစာင့္ထိမ္းအပ္
ေသာ သီလကိုသာ သိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္မသိ၍ ေမးခ်င္ပါ၏။
ဒါယိကာ ဒါယိကာမတို႔က လွဴေသာပစၥည္းမွာ
သာသနာအတြက္လွဴတာရိွသည္။ ပုဂိၢဳလ္အရ
လွဴတာရိွသည္။ ဒါေပမယ့္ ေက်း႐ြာဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းမ်ားသည္ " အစဥ္အဆက္ " ထိုင္ၾက
တာမ်ားသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းကို ေက်ာင္း
ထိုင္ဘုန္းႀကီးကပိုင္သလား? သာသနာေရး
အတြက္ ဒါယိကာ ဒါယိကာမ မ်ားက ဆိုင္သ
လား? အဆိုပါ ဘုန္းႀကီးေနေသာေျမသည္
သာသနာ႔ေျမလား? သာသနာ႔အေဆာက္အဦ
လား? အားလုံးကို ဘုန္းႀကီးကပိုင္တာလား?
သာသနာပိုင္ေျမဆိုလ်င္ေကာ အဲဒီေျမေပၚမွာ
ဘုန္းႀကီးအက်ိဴးစီးပြားရွာလို႔ရပါသလား?
{ မည္သူ႔ကိုမ်ွ မရည္ၫြန္း သိလို၍သာ }
ဟုတ္က့ဲ။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသာသနာနယ္ေျမသို႔ အလွဴ
အတန္းမ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ေဟာၾကားေနၾက
ေသာ္လည္း ရဟန္းေတာ္မ်ားက အမွန္ တကယ္လိုအပ္ေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔
ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲတာ " အခ်ိဴ႕ရဟန္းေတာ္ " မ်ားသာ ေတြ႕ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာအခ်ိဴ႕
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ တိုက္၊ ကား ၊ ဖုန္း ၊TV
စေလာင္း အျပည့္အစုံ နွင့္ ဘဏ္တြင္ေငြစုၾက
ေသာ္လည္း{သို႔} လက္ထဲတြင္ ေငြသီေသာ္
လည္း ေရေဘး ၊ မီးေဘး ၊ ေလေဘး စသည့္
ဒုကၡသင့္ေသာေဒသမ်ားသို႔ လွဴ၍ မရဘူးလား? ဘာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္လို
အပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းရန္ မေဟာၾကားသလဲ? ဝိနည္းေတာ္နွင့္ မညီ၍လား?
အခ်ိဴ႕ေက်းလက္ေဒသမ်ား ၊ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္
တရားပြဲျပဳလုပ္ေသာအခါ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး
{၆}သိန္းမွ { } သိန္း ေပးငွား၍ တရားပြဲက်င္း
ပၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ရဟန္းေတာ္ဆို
တာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္ း တရားေကာင္းမ်ား
ပရိသတ္ကို ေဟာၾကားရာဝယ္ ဒဃာ/မ တို႔
ကို ဘာေၾကာင့္သတ္မွတ္ေပးသလဲ ။ လွဴဖြယ္
ရသည္ျဖစ္ေစ ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ရဟန္းေတာ္
တစ္ပါးသည္ သာသနာျပဳရမွာ မဟုတ္ဘူး
လား?
ေမးလိုေသာအခ်က္ေတြ မ်ားစြာရိွပါသည္။
စာရွည္မည္ဆိုး၍ မေရးေတာ့။ ခရစ္ယန္အသင္း ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔
ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ပညာေရး အတြက္
အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားကို
ေထာက္ပ့ံသည္။ အစားအစာေထာက္ပံ့သည္။
အယူမရိွသေလာက္နည္းသည္။ အေပးသာရိွ
၏။ { ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာကို ကြန္မန္႔မေပးပါ
န႔ဲ/ နိွွဴင္းျပသည္သာျဖစ္သည္}။ သူတို႔လည္း
သူတို႔သာသနာျပဳနည္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္
တပည့္ခရစ္ယန္ေလးမ်ားသည္ ပါစတာေျပာ
လ်င္ မိဘေျပာသက့ဲသို႔ ယုံၾကည္သည္။
ကြၽန္ေတာ္ေျပာလိုသည္ကား အခ်ိဴ႕ရဟန္း
ေတာ္မ်ားသည္ ဒဃာ/မ ၾကည္ညိဳေအာင္မေန
ၾက။ ဝိနည္းေတာ္နွင့္လည္းမညီ။ ထိုသူက တရားေဟာေနလ်င္ေကာ တကယ္အက်ိဴးရ
ပါ့မည္လား? လွဴတာေတာ့ ကုသိုလ္ရမည္မ
လြဲ။
ရုပ္ကိုလည္းျပင္ စိတ္လည္းျပင္ၾကသူမ်ား
ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ သာသနိကအေဆာက္အဦ
မ်ားသည္လည္းအေရးပါသလို ဒဃာ/မ တို႔
၏ နွလုံးသားဝယ္ဘုရားတည္ရန္ ရဟန္းေတာ္
မ်ားတြင္ တာဝန္အျပည့္ရိွသည္။ အိႏိၵယသည္
ဗုဒၶပြင့္ရာျဖစ္ၿပီး သာသနိကအေဆာက္အဦမ်ာ
ေသာ္လည္း****။

ဆရာေန အဂၤလိပ္

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-20T08:02:45
Account Level: 1
Total XP: 253.50/200.00
Total Photos: 39
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations @alibaaaaaa! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by alibaaaaaa from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51123.51
ETH 2959.85
USDT 1.00
SBD 4.24