Withering Flowers / Więdnące Kwiaty

in #artlast year (edited)

1DSC_0208.JPG

A3 paper, 180g, watercolor

papier A3, 180g, akwarela

[EN]

Flowers, ivy and a piece of bough

Quite large watercolor from the garden. Wet in wet, at once. Drawn rather without a pencil. It was supposed to be fast but it turned out differently;) Flowers lost they life. Or maybe just water? :>

[PL]

Kwiaty, bluszcz i konar

Taka całkiem sporych rozmiarów akwarela z ogrodu. Mokro w mokro, na raz. Raczej bez ołówka. Miało być szybko, ale wyszło trochę inaczej;) jak widać po już więdnących kwiatach.
Życie zdążyło uciec, albo może tylko woda?

art by Planeta Rium

podpis planeta-1.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13248.95
ETH 391.02
USDT 1.00
SBD 0.97