Rebellion? / Rebelia? / GIF / video

in #artlast year (edited)


Stretch Squash 2 - BANKOWIEC_2.gif

[EN]

Today, a short exercise, my animation inspired by the absurdly prosperous of this world, strange connections, old fortunes and corrupt governments.
And of course the slogan from the Game of Thrones.

[PL]

Dziś moja animka, "szybkie" ćwiczenie, zainspirowane absurdalnie zamożnymi tego świata, dziwnymi koneksjami, starymi fortunami i skorumpowanymi rządami. I oczywiście hasłem z gry o tron.

WorldPeace!
art by Planeta Rium

podpis planeta-1.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13374.23
ETH 402.80
USDT 1.00
SBD 1.00