Love, inspired by Marquis de Sade / Miłość, ispirowane Markizem de Sade

in #artlast year

1DSC_0243.JPG

watercolor, 15x21cm, 180g

akwarela, papier 15x21 cm, 180g

[EN]

A quick watercolor sketch inspired by one of his illustrated book (etched graphics). Can You see something? ;P
His full name was Donatien-Alphonse-François de Sade.
[PL]

Szybki szkic akwarelą inspirowany jedną z ilustrowanych (grafiki) książek Markiza. Widzicie tam coś? ;P
Jego pełne imię i nazwisko to Donatien-Alphonse-François de Sade.
art by Planeta Rium

podpis planeta-1.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13571.75
ETH 395.41
USDT 1.00
SBD 0.98