3D modelling bathroom / model 3D łazienki

in art •  11 months ago 

Polish/
Minimalistyczna łazienka o jasnym kolorze delikatnie zniszczonych płytkach, prysznicu i centralnie ustawionej umywalce. Projekt wykonany w programie Autodesk 3DS Max wersja 2017 do wykonania projektu użyłem także programu renderującego Chaos Group Vray. Realizacja projektu zajęła mi 2 dni. Skupiłem się na wykorzystaniu światła dziennego i odwzorowaniu realizmu glazury i części metalowych. Jak możecie zauważyć skierowałem uwagę na bardzo dobrze oświetloną najbliżej luster. Światła główne znajdujące się w suficie są jakby jego organiczną częścią.
Całość podsumowałem w post produkcji do wykonania, której posłużył mi program Adobe Photoshop.
Rendering z produktami firmy MASSI. Użyłem produktów z linii MODERN.
Liczę na szczere oceny.

https://massi.pl/

1.effectsResult.jpg

2.effectsResult.jpg

2.jpg

4.jpg

English/
A minimalist bathroom with a light color of slightly damaged tiles, a shower and a centrally positioned washbasin. The project made in the Autodesk 3DS Max 2017 program for the project was also used by the Chaos Group Vray rendering program. The project took me 2 days. I focused on using daylight and reproducing the realism of glaze and metal parts. As you can see, I turned my attention to a very well-lit closest to the mirrors. The main lights in the ceiling are like its organic part.
I summarized the whole in the production post to be made, which was used by the Adobe Photoshop program.
Rendering with MASSI products. I used products from the MODERN line.

https://massi.pl/
I count on honest assessments.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @lukasztemplar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!