My little corner between kitchen and living room a half year later [EN] | Mój mały kącik pomiędzy kuchnią i pokojem pół roku później [PL]

in art •  2 years ago
Only English in this columnW tej kolumnie tylko polski

There have been some time since my last post on SteemIt so maybe it's time to come back? Today I'm going to show you what "happened" to my little corner after half a year. When I was writing last time it was just a wall with retro gaming stickers. Minęło trochę czasu od mojego ostatniego posta na SteemIt i może to jest czas na powrót? Dzisiaj pokażę wam, co się "stało" z moim małym kącikiem w ciągu pół roku. Kiedy ostatni raz pisałam była to tylko ściana z naklejkami retro z gier.

As you can see - it was nice but boring. I took it all off in September and I prepared wall for painting. Black plus white equals grey. Perfect color for bricks. Jak widzicie - było ładnie, ale nudno. Zdjęłam to wszystko we wrześniu i przygotowałam ścianę do malowania. Czarny plus biały daje szary. Idealny kolor dla cegieł.

Added some planks with signs and images. Do tego kilka desek z napisami i obrazkami.

It still wasn't the thing I had in my mind - there were just too much free space. Two months later I decided to do something with it. I hung up two shelfs with bottles (painted and wrapped with twine). To jednak ciągle nie było to, co miałam w głowie - było po prostu za dużo wolnego miejsca. Dwa miesiące później zdecydował coś z tym zrobić. Powiesiłam dwie półki z butelkami (pomalowanymi i owiniętymi sznurkiem).

Later I added much more: glass table (painted white from from below), heart made from paper wicker, two candlesticks (painted jars) and a basket with fruits. Później dodałam więcej: szklany stolik (pomalowany na biało od spodu), serce zrobione z wikliny papierowej, dwa świeczniki (pomalowane słoiczki) i koszyk z owocami.

And it was nice until March when a brand new idea came to my head. I want an imitation of fireplace. That's my challenge. And it wasn't as hard as it sounds - few planks, saw, many screws and paint. Then I had to made some changes in my corner. I to było fajne do marca, gdy do głowy wpadł całkiem nowy pomysł. Chcę imitację kominka. To moje wyzwanie. Nie było to takie trudne jak brzmi - kilka desek, piła, dużo śrub i farba. Musiałam zrobić kilka zmian w moim kąciku.

So three candles for better climate and of course new hand made stuff on fireplace: stuffed dwarf, LOVE letters on wood and candlestick from bigger jar. Zatem trzy świeczki dla lepszej atmosfery i oczywiście nowe rękodzieła na kominku: wypchany krasnal, litery LOVE na drewnie i świecznik z większego słoika.

Candles on that height and inside wood were a little dangerous for us and for our dog so it was better to take them off and replace them with something else. I used cotton balls with lights inside to create a better effect. I have also added dreamcatcher to fill empty space. Świeczki na tej wysokości i wewnątrz drewna były trochę zbyt niebezpieczne dla nas i dla naszego psa, więc lepiej było je zdjąć i zastąpić czymś innym. Użyłam cotton ballsów ze światełkami w środku do stworzenia lepszego efektu. Dodałam także łapacz snów, aby wypełnić pustą przestrzeń.

And that's the evolution of my little corner. I to jest właśnie ewolucja mojego małego kącika.


Don't forget to follow me!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats, after a nomination by @noisy you have been selected as Author of the Day by the Steemvoter (SV) Guild, keep up the good work and helping make Steem great!

Note: You should receive many guild votes shortly, enjoy!

SteemImg

I forgot to write, that I am really impressed not only by your work, but also by format of this post :)

Wow, so glad that I happened upon this! That is some amazing creativity @kambrysia!

Upped and followed. I like creating too, but mine seems more random than this. Nice!