You are viewing a single comment's thread from:

RE: Today in 1920s Turkey: 5 August 1925 (Fashionable Nudity)

in #art5 years ago

"Steemit topluluğunun Türkçe yazarları arasında içeriklerinin değeri bilinmeyen kimdir?" sorusu sorulsa cevabı siz olurdunuz diye düşünmekteyim. Bu nedenle para için yazmadığınız belli oluyor.

Almanlar için yapılmış göndermeyi de onlara bırakıyorum :)

Sort:  

Bu yorumunuz için çok teşekkürler, @denizcakmak . Maksat, bana enteresan gelen şeyleri ilgi çekici bir şekilde açıklayıp paylaşmak. Para işine kafa yormak sağlığa zaralıdır;)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67241.85
ETH 3492.89
USDT 1.00
SBD 2.68