GÜNLERDEN RESİM 2

in #art5 years ago (edited)

Yine öyle karaladığımız resimlerden :)
akrilik boya ile çalışıldılar

2017-12-05 09.49.36 1.jpg

Screenshot_2017-12-06-14-54-16-1.png

Sort:  

nice and beautiful post. keep it up.

These are awesome :) Write down my vote

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23942.67
ETH 1889.56
USDT 1.00
SBD 3.28