Παγκόσμια ημέρα κατά του bullying!! World Day Against Intimidation!

in art •  12 days ago

Παγκόσμια ημέρα κατά του bullying!!
Ας μην σκοτώνουμε το παιδί μέσα μας για να μην συντηρούμε την παιδική βία!!!

3000paidikhxara.jpg

World Day Against Intimidation!
Let us not kill the child within us so that the violence outside us does not exist!!!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @artgalleryraka! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 15000 upvotes. Your next target is to reach 20000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!