In every travel you met people... Memories and experiences will keep in your mind ...

in #appics3 years ago

... all your life and nobody will take it 😏🌱🖤 Friendship, family, reationships... The most important values so remember it... 🖤Italy will be in my mind forever 🍀 Na každé cestě potkáš nový lidi... Vzpomínky a zážitky nám nikdy nikdo nevezme 😏🌱🖤 Přátelství, rodina, vztahy... Nejdůležitější hodnoty, tak na ně nezapomínejte... 🖤 Itálie bude ever v mé paměti... 🍀

7cc83613457f5e86605707a7273bfdc4

Powered by APPICS - visit us at appics.com

Sort:  

Tomu říkám povedená momentka :D

@tipu curate

😂😂😂cool

Yeah I am person who make fun of everything 😂

Was she warm?

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23248.66
ETH 1609.18
USDT 1.00
SBD 2.59