My Bodyguards

in #animals2 years ago

a kwan . hto noutmhangar Woodbridge yuupyee, homeward swarr.
eat rasaw aahcaeeaawayymyarr hcain kyaal saw sya jar lwhammoemhu nhaithkuhcalone ngar lam aatwat lein hpee l d, image
ngarsai swarr. taeehuusaw bhurarr s hk ng hkyithkyinnmayttar tait u nhaimya hk hcya aasi htellmhar htainsharrhkaesai
aainmhar . kyawanm aakyaunggko nhaitsaal layyparr raatpaungg htwat hpyit, hkaant sone hceehkae
t rar t saal hkyawwat mine .
ngarsai ihkaree htwathkae paymaae ngar nhalone aamyarrkyee nhaint aatuu htihkitehkaesai
kyawantawthoetrae taungpine pyinaalmyarr aatwin aasainntaw myarreat pyinaal eat aadhipparal; nhang
sahkain bhurarr a kyarr aahkyahoet htautman loteaarrpayy hphoet kyawanmako hkawyonekyi image
suuthoetko ngar aarr kyeesaw a lo sandamyarr nhaint aatuu shu shaemhar shihkoe u nywathkaesai
ngar mimi kaunggkain aalotaw koy ko ko notehtwatraan hkwanaarr ko sharhpway par lain maal .
yahkunhait 1756 aahkyaneaahti, 1 aoutpar mhataparr, laatle konehcaisaatlaat
tait u hkyaote aahpyit ngareat a koneswalmhu; ngareat a kaw ngya ko aapaw hcatem saatsar kyee pyinn rasaw aahkyanenhaint paatsaat.
ngareat a hceepwarrrayylotengaann laee nhaayykwaynay sayytaal kyeehtwarrlar . ngar aaraunggrasone nhaint aatuuhcatainhkae image
aawaat taansar a bhhoet nhang hto aaraut mha hkyaone pusoe raungg hphoet shaesaatsaungrwathkae
nhaint Unens; nhaint aashi mhar konepahchcaee taithku hcain hcarr sainhkyinhcarar sine taal taw muu pyeemha,
ngareat a koneswalrayy nhaithcain nhaittine toetaat nhaint kyeemarrsaw hceepwarrrayylotengaann mha lamko
pw intlainn apjjeared, darpaymaae kyawanmarae hcate twin rautt ant hkanhcarrrataal .
aanant taanhkoe shin eat karunar mhat saint, ngarsai a kaungg tait degare aatwathkae
hving tait lwinpyin lam nhaint aatuu aakyaunggaarar hpyit taat lartaal . ngar shihkae paymaae sayy ngaaltae
misarrhcu; nhaint aalayyaanaat htaeet swin hcain hcarr paw aamhaantararr m loaaut hkaebhuuyonekyisai
ngarkorayyrar cumbering aatwat aamyarrkyee htitwae saatsan hphoet . darhar ngar a yaybhuyyahkae
takaal aasonewainsaw a rar thoetko m waal nae raungg hphoet a lae a kyint . tarwaanhtamsaung saw aarar
aahtuu s hpyang, f aatwat a hkyaee nhaee saw hcate ko nhaitsaat hcay) eople ngar aatwat koneswalmhu raan lwalkuu mahote hkae,
ranhpaanranhkark pyu. , ngar lotehkaetaal aahkartine ngar hkaraityaran tait u aahpyit ngarko aarrnaee twaeshihkae partaal .
hceepwarrrayylotengaann thoeteat hcee pwarr ko ngar waanhtotewaanpoe hpyitlarhkaesai; kyahanya tay yaar sawlaeemyarraatwat image
sabharw a kwan a koneswal seshoet hkae rasayy kyawanm aamhaantararr huyonekyi
aapyin yyaar nyya hcawngya k nay popyee aahkamae aasaatshin hphoet ngarko m loaaut; aelldemharhkae
yahkunhait hku a kyarr ngar a hci tya htellmhar tait u hkiteraan . de lae kyint hkaann ngar p htanar
sanarr ngarko hcakarrko kyarr sawsuu, htarwarabhurarr aarrtaat htarr. , payyeathkaekyasai
ngarko nhalone sai mimi a bhhoet san shinn aalotaw nhuathtwat hkaesai . htoaahkar ngar aapyin ngareat aalyawwnaeeswarr
ngar a hkwng a lam shihkaepartaal aahpyit hceepwarrrayy, nhaint, ngar rairwalhkyettway ngar hpoutsaipyaww
suuthoet mha lha ny a bhaalshoet sine ko hcain hcarr aan saw nghaar, nhang tait u a nay hpyintaatwin
ngar lonelone koneswal hkya pyeeshin, tait u hkyaote aahpyit ngareat a koneswalmhu nouttaw shoetlite
a bhaalsuu myaha m aalotesain shihkyinn, ko ko ko aarr hpyint . ngar sailaee paannsee pain tait pyoehkainnhkae
sawngar hoeing aahcarrhtoe payy saeet hkwalhcate, hkyaone hkyinn aatwat ngar aahkyane aahkyahoetko aalote .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here