(358/365) - |WED| Chewvy would never let me free

in #animals4 years ago (edited)

ตั้งแต่เจ้าตัวป่วนเข้าบ้านมา รู้สึกถึงอิสรภาพที่มีขาดหายไป เอ๊ะ.... ยังไง 😂 เพราะความอ้อนสุดขีด ความแสบสุดสาหัส ทำให้กิจวัตรเปลี่ยนไปเยอะ ทำอะไรไม่ถนัด ไม่เต็มที่เหมือนตอนเราอยู่บ้านคนเดียว

ถ้าอยากรู้ว่าทำไม ไปดูได้จากวิดีโอเลยค่ะ 😑

เนื่องจากโดนอ้อนจนไปไหนไกลไม่ได้ เพราะไม่อย่างนั้นเค้าจะฉี่หรืออึเรี่ยราดโดยท่ีเรายังไม่ได้ตั้งตัว บางทีเตรียมที่ไว้ให้ฉี่ยังอั้นไม่ทัน ไปไม่ถึง ราดก่อนก็มี ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องหนักหน่อย เพราะเป็นช่วงที่ต้องฝึกทุกฝีก้าว ให้เค้าเริ่มจำให้ได้ จึงต้องอดทนและฝึกกันต่อไป

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28673.75
ETH 1804.53
USDT 1.00
SBD 2.88