Cause cockroaches to become diehard creatures || nguyên nhân khiến loài gián trở thành sinh vật sống dai

in #animals4 years ago

Cockroaches are insects that are very familiar to us. They are the fear of so many people. The impression that cockroaches leave us is: dirty, smelly, and very diehard. Sometimes we see them crawling around, we just want to destroy them, make them disappear. But it's very difficult for them to die, whether we beat them or cut them off.
*Gián là loài côn trùng vô cùng quen thuộc với chúng ta. Chúng là nỗi sợ hãi của rất nhiều người. ấn tượng mà những con gián để lại cho chúng ta đó là: bẩn thỉu, hôi hám, và đặc biệt sống rất dai. Đôi khi gặp chúng bò xung quanh, ta chỉ muốn tiêu diệt chúng, khiến chúng biến mất. Nhưng Gián lại vô cùng khó chết, cho dù chúng ta có đập chúng hay cắt cổ chúng.
****Why are they so hard to die?
*******Tại sao chúng lại khó chết đến vậy?


image.png

Because cockroaches are particularly resistant under extreme conditions and the constituent characteristics of cockroaches make them extremely difficult to kill.
*Do gián có khả năng chịu đựng đặc biệt trong điều kiện cực hạn và đặc điểm cấu tạo của gián đã biến chúng trở thành sinh vật sống dai.

image.png

Easy to crawl through openings of height = ¼ of their height.
Gián dễ dàng chui qua khe hở có độ cao = ¼ chiều cao cơ thể của chúng.

image.png

They have extremely fast speeds, in 1 second they run 50 times longer than their body length (equivalent to 322 km / h in humans).
*Gián có tốc độ chạy cực nhanh, trong 1 giây chúng chạy được đoạn đường dài gấp 50 lần chiều dài cơ thể của chúng (tương ứng với tốc độ 322 km/h ở người).

image.png

Cockroaches can withstand more than 900 times the body weight without injury.
*Gián có thể chịu được lực lớn hơn 900 lần trọng lượng cơ thể mà không bị thương.

image.png
cockroaches are cut off head still live up to 30 days.
*gián mất đầu vẫn sống nhăn răng tới 30 ngày.

image.png
Because the cockroach's head contains only one of the neurons distributed throughout the body (like a body that contains many brains) and still breathe, maintaining normal life through the stomata of the bones of the body.

  • bởi vì phần đầu của gián chỉ chứa một trong các hạch thần kinh phân bố khắp cơ thể chúng (giống như một cơ thể chứa nhiều bộ não ) và vẫn hô hấp duy trì sự sống bình thường nhờ các lỗ khí ở các đốt cơ thể.

Sort:  

đây là loài vật tui ghét nhất trên đời

nhiều người ghê con này lắm, đã thế lại còn khó đập chết nó chứ! haha!

Y tenemos países que se la comen,¡que asco!espero que leas y responda

The processing of insects into dishes is a smart solution! Because insects are rich in protein. For those living in difficult lives, food scarce, food made from insects is a great solution!

E cũng khá ghét con vật này :3

thấy con nào là a cắt đầu nó rồi quét ra ngoài cho kiến tha. :D

B em đi ăn xong bị con này nằm giữa bán :3 xong e rủ nó đi ăn quán ý mà n nhất quyết ko cho e đi

bị ám ảnh ở quán đấy rồi, làm sao mà ăn nổi chứ! :))

Trên đời sợ nhất gián.hự

có con nào chui ra là giết con đấy ngay tức thì. :D

Congratulations @hoangtumanh! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @hoangtumanh! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24239.97
ETH 1915.38
USDT 1.00
SBD 3.31