the wonder of the structure of the head of the woodpecker. | sự kỳ diệu về cấu tạo phần đầu của chim gõ kiến.

in #animal4 years ago (edited)

The Woodpecker (Picidae Scientific name) is one of the eight families of the Woodpeckers. They are found throughout most of the world, except Australia, New Zealand, Madagascar, and very rare in the polar regions. They hunt by using a perforated beak on the tree to capture the insect pests hidden deep within the tree.

*Họ gõ kiến (tên khoa học Picidae) là một trong số 8 họ chim thuộc bộ Gõ kiến. Chúng có mặt ở hầu khắp thế giới, ngoại trừ Australia, New Zealand, Madagascar, và rất hiếm ở các vùng cực. Chúng săn mồi bằng cách dùng mỏ đục lỗ trên thân cây để bắt những con côn trùng gây hại ẩn sâu bên trong thân cây.

image.png
According to the survey, woodpeckers can emit more than 500 to 600 wooden beats a day, reaching speeds of up to 555 m / s, 1.4 times the speed of sound in the air and speed. The swaying of the head is very fast (about 580 m / s, faster than the bullet when out of the barrel). When typing wood, the impact force of the typing force on its head is extremely large (equivalent to 1000 times the gravity it is subjected to). Why is the woodpecker's head so resistant to typing so loudly that it stays calm, without brain shocks?

*Theo điều tra, chim gõ kiến một ngày có thể phát ra hơn 500 - 600 lần tiếng gõ gỗ, tốc độ mỗi một lần gõ đạt đến 555 m/s, gấp 1,4 lần tốc độ âm thanh trong không khí và tốc độ lắc lư đầu nhanh hơn (khoảng 580 m/s, tốc độ nhanh hơn so với viên đạn khi ra khỏi nòng súng). Khi gõ gỗ, phản lực của lực gõ tác động lên đầu của nó là cực lớn (tương đương với 1000 lần trọng lực mà nó phải chịu). Tại sao đầu của chim gõ kiến chịu được lực gõ vào lớn đến như vậy mà vẫn bình yên vô sự, không bị chấn động não?

image.png
Scientists have surgically scratched the head of the woodpecker, discovering the secret lies in the head. The scanner has a tight anti-vibration element. The head of the woodpecker is very hard, but the bones are like a Porifera, spongy, air-filled shell in which the skull has a strong, durable outer membrane, which has a narrow opening that may weaken. Take the transmission of oscillating waves. From the cross section of the head indicates that the brain's organization is very tight.
*> Các nhà khoa học đã giải phẫu đầu của chim gõ kiến, phát hiện thấy bí mật nằm ở phần đầu. Đầu gõ kiến có một bộ phận chống rung chặt chẽ. Đầu của chim gõ kiến rất cứng, nhưng chất xương lại giống như hải miên, vừa xốp vừa đầy thể khí, trong vỏ sọ có một lớp màng não ngoài rất bền vững, kiên cố, có một khe hở hẹp, có thể làm yếu đi sự truyền dẫn của sóng dao động. Từ mặt cắt ngang của phần đầu cho thấy tổ chức não của nó rất chặt chẽ.

image.png
In addition, the two sides of the woodpecker have a strong muscle system, which is effective against vibration. Thus, woodpeckers when knocked trees do not shake the brain.
> Thêm vào đó hai bên đầu của chim gõ kiến còn có hệ thống cơ thịt rất khoẻ, có tác dụng chống rung. Như vậy, chim gõ kiến khi gõ cây không bị chấn động não.

References: 10 thousand questions why? - animal

Sort:  

đúng kiểu nhỏ mà có võ a ạ =))

có 1 số loài thuộc họ chim gõ kiến này xử đẹp đc cả rắn đấy!

cảm ơn chú @dang007 đã quan tâm đến cháu nhé! cháu đã tìm hiểu được cách sử dụng busy.org rồi ạ! :))

vn
tương tác

ầy, tương tác vn hiha!

ơ, Nhân à e?

Wow dear your post is very inspirational.😍😍😍your post can inspired everyone...💜 thanks for share this tipe of inspirational post with us..best of luck dear for your bright and successfull future💘💘💘

ART NIGERIA,,,art nigeria history proves nigeria culture,,culture that still survive from time to time

tương tác @@

tác tương! :v

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23274.06
ETH 1704.17
USDT 1.00
SBD 3.16