The hen usually exclaims after laying eggs, is it because of pain? || gà mái thường kêu lên sau khi đẻ trứng, liệu có phải do nó bị đau?

in #animal4 years ago


As we often see, most hens often exclaim after laying their eggs. Why is that? We usually explain this by a very simple reason: It is because the hen is hurt when laying eggs so it exclaim. But the reality is not so.
Chúng ta thường thấy, đa số gà mái sau khi đẻ trứng thường kêu. Tại sao lại như vậy? chúng ta thường lý giải điều này bằng một lý do rất đơn giản, đó là: do gà mái bị đau khi đẻ trứng nên nó kêu. Nhưng thực tế không phải như vậy.


When the hen is in the nest, it will stay in the nest for a certain period of time, after which time, even if you catch it, it just ruffles its hair and uses it in your hand and it will not run away. Because at this time, the egg has come to the sinuses of the genital secretions (anal holes), hens are concentrating energetically to prepare eggs.
Khi gà mái chui vào ổ đẻ trứng, nó sẽ nằm trong ổ một thời gian nhất định, sau khoảng thời gian này, cho dù bạn bắt nó thì nó chỉ xù lông lên và dùng mỏ mổ vào tay bạn, chứ nó sẽ không bỏ chạy. Bởi vì lúc này, trứng đã đến cửa xoang bài tiết sinh dục (lỗ hậu môn), gà mái đang tập trung tinh lực để chuẩn bị đẻ trứng ra.


Once the eggs are laid, the hen will rest for a certain period of time, after which it will leave the nest. At this time, its spirit is in a state of excitement, so it does not stop exclaim.
Sau khi đẻ trứng xong, gà mái sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian nhất định, sau đó nó mới rời khỏi ổ. Lúc này, tinh thần của nó trong trạng thái hưng phấn, vì vậy nó không ngừng kêu.


The call of the hen also works to seduce the male. The rooster runs up and waits at the edge of the hive, when the hen leaves the nest and exclaim, it will jump to mate. Through research, it was found that mating now makes eggs easier to fertilize, which also means hatching chicks.
Tiếng kêu của gà mái còn có tác dụng là dụ dỗ con trống. gà trống sẽ chạy đến và đợi ở bên cạnh ổ trứng, khi gà mẹ rời khỏi ổ trứng kêu cục tác, thì nó sẽ nhảy lên giao phối. Qua nghiên cứu, người ta phát hiện, giao phối lúc này giúp cho trứng gà dễ thụ tinh nhất, cũng có nghĩa là dễ nở ra gà con.

Source: Ten Thousand Questions Why? - Animals

Sort:  

thật thú vị :d

hihi! cám ơn nhé!

mái nhà e đẻ trứng chẳng kêu cũng chẳng thấy hung dữ cho lắm, chắc do k có trống :v cứ nuôi đấy lấy trứng luộc ăn thôi :))

úi zời, gà nhà a thì còn lâu mới yên ắng nhé! mỗi đợt đẻ có tận 2-3 mái cùng đẻ, đẻ xong chúng nó tặng cho mình dàn nhạc giao hưởng cả tiếng đồng hồ váng hết cả đầu luôn ấy! :D

Hi friend how are you?
Your posts are very beautiful.You have done a lot of work in steemit.com in such a short time. But how are friends?

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24425.86
ETH 1956.06
USDT 1.00
SBD 3.40