strange creatures under the ocean | Loài sinh vật kỳ lạ dưới lòng đại dương

in #animal4 years ago

At the bottom of the warm, warm sea, the shallow seas have a strange animal called seahorses.
Ở dưới đáy đai dương ấm áp, những vùng biển nông có loài động vật rất kì lạ gọi là cá ngựa.


The seahorse has a peculiar body, only 10-20 cm in length, and its head is like a horse's head, so it is called seahorses. The seahorse's tail is very long due to the burning of the joints and the flexibility to stretch, swim. Its back is like a piece of paper, it is always moving to balance and swim upright, beautiful movements.
Loài cá ngựa có thân hình kì dị, dài chỉ có 10 – 20 cm, đầu giống như đầu ngựa nên gọi là cá ngựa. Đuôi của cá ngựa rất dài do nhiều đốt ghép lại và có thể linh hoạt co duỗi, bơi lội. Lưng của nó giống như những phiến gấm, nó luôn cử động để giữ thăng bằng và bơi thẳng đứng, động tác rất đẹp mắt.


In the breeding season, male seahorses will use the sides of the abdomen to form a large and broad "breeding bag". Female seahorses will lay eggs in breeding bags of male seahorses (Female seahorses without breeding bags).
Đến mùa sinh sản, cá ngựa đực sẽ sử dụng những tấm ngăn bụng phía bên để hợp thành "túi sinh sản" rất to và rộng. Cá ngựa cái sẽ đẻ trứng vào trong túi sinh sản của cá ngựa đực (cá ngựa cái không có túi sinh sản).


Eggs can be up to a hundred eggs and they will grow into babies in the breeding bag. During this time, the inner lining of the reproductive pocket secures a dense vesicular membrane to provide sufficient nutrients necessary for the egg during growth.
Số trứng có thể lên tới trăm trứng và chúng sẽ phát triển thành con ở trong túi sinh sản. Trong thời gian này, trong lòng túi sinh sản tiết ra một lớp màng huyết quản đậm đặc để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho trứng trong thời gian phát triển.


Wait until the seahorse grows complete, seahorses begin to "separate".
Đợi đến khi cá ngựa con phát triển hoàn chỉnh, cá ngựa đực mới bắt đầu "tách ra".

Source: ten thousand questions why? – Animals

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24707.97
ETH 1912.60
USDT 1.00
SBD 3.32