Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Szczególne podziękowania należą się Wiktorii Świerczyńskiej. Bez ogromu jej pracy i poświęcenia ta animacja by nie powstała.

Szczególne podziękowania należą się Wiktorii Świerczyńskiej. Bez ogromu jej pracy i poświęcenia ta animacja by nie powstała.