Gladiator Heroes - Walki Blood & Glory/Android Gameplay HD

in android •  last year 


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.generagames.gladiatorheroes

Walczmy! Graj w wielu walkach z waleczności i cieszyć Spartan Leonidas walczy o krwi i chwały w epickich walkach. Gladiator Heroes - Spartan Walki & Glory to pierwsza akcja walki, w której gladiator walki przeciw wrogom Sparty i Rzymu, aby podbić świat. Bogowie Sparta i Rzym są po twojej stronie, jak one pomóc w walkach, by pokonać wroga. Krok na arenę bycia najlepszym zawodnikiem, oddzielając krew z chwały jako prosperować w walce.

Gladiator Heroes - Spartan Walki & Glory oferuje prawdziwe doświadczenie Spartan gladiator i walki. Bitwa na arenie w walkach na śmierć i życie.

Pobierz wciągającą akcję i bijatyka teraz i pokazać się szef z rzędu! Walczmy gladiator

Bądź Spartan Gladiator i stawić czoło wrogom i ich pokonać, walcząc na arenie. Valor i chwała są zagrożone, a tylko najlepsi zawodnicy Sparta będzie osiągnąć zwycięstwo. Walki rozpoczęły już, zaopatrzyć się w najlepszą broń i pokonać resztę bojowników. Budować swoją drogę do sławy! Użyj miecze, młoty, trójzęby lub osi; w walkach liczyć broń!

Śmiertelny, dołącz do najlepszych wojowników walczących w bitwie gladiator! W Gladiator Heroes - Spartan Walki & Glory można korzystać z zasobów, aby rozwijać swoją spartan lub rzymski Bohaterowi i pokonaj innych zawodników w śmiertelnych walk.

W Gladiator Heroes - Spartan Walki & Glory jesteś bohaterem w tej grze walki walk i działań, oprócz właśnie walcząc na arenie z różnych broni, można także kupować i sprzedawać zawodników i rozwijać je do najlepszych zawodników w Sparcie i Imperium Rzymskie.

Teraz można wybrać Leonidas. Król Spartan. Dla Sparta!

Ołów epickie walki przeciwko imperium w najlepszej akcji i walki. Budować swoją strategię walki i pokonać swoich przeciwników z całego świata. Grać w trybie on-line i gier wydarzenie twarz nieograniczone działania. Zmień swoją bojową wojsk z unikalnych umiejętności walki i uzyskać wszystkie bronie.

Przygotować się do epickiej walki kontra działanie z najlepszych spartańskich gladiatorem w najlepszym Walka gry! Gladiatorzy czekają na Twoje wezwanie do bitwy! Zbierz zespół i rozpocząć quest aby stać się ostatecznym gladiator Spartan i Cesarstwa Rzymskiego!

Gladiator Heroes to jedna z najlepszych gier walki, która kładzie moc, intensywność i surowe emocje adrenaliną trzewnej walki w dłoni.

CECHY:

-Fight z Leonidasa, króla Sparty i dowódcy 300 Spartan. Użyj spartan atak, aby pokonać swoich wrogów. Dla Sparta!

Tryb -Epic bijatyka gdzie klan walki walczy zdominować imperium.

-Organise swoje pojedynki, jak wybrać najlepszą broń przeprowadzić swój atak.

-Incredible grafiki w Koloseum, gdzie będą w stanie pokonać swoich wrogów w krwawych walkach

-Ciesz wydarzenia multiplayer PvP. Wzrosnąć do dynamicznego wyzwanie z niepowstrzymaną działania. Walki non-stop z najlepszych strategii i taktyki turowa gra. Twarz znajomym w epickich walkach i wygrać walkę.

Fighting League. Budować potężne sojusze, aby wygrać gry walki!

Gra ma oba tryby online i offline, pozwalając grać z lub bez WiFi

Walki, krew, bitwy i strategia są mieszane w tej niesamowitej grze walki, który odtwarza czas starożytnej Sparty i Cesarstwa Rzymskiego.

Pobierz & Play najlepszą bijatykę na rynku teraz z Gladiators walczy z całego świata!

www.gladiatorheroes.generagames.com
gladiator-heroes.wikia.com/
www.facebook.com/gladiatorheroes/

WALKA!

Gladiator Heroes to darmowa gra akcji i walki, ale będziesz miał możliwość zakupu niektórych elementów w grze w zamian za prawdziwe pieniądze.

Let's fight! Play in many battles with valor and enjoy Spartan Leonidas fights for blood and glory in epic battles. Gladiator Heroes - Spartan Combat & Glory is the first combat action in which the gladiator fights against the enemies of Sparta and Rome to conquer the world. The Gods of Sparta and Rome are on your side as they help fight in order to defeat the enemy. Step into the arena of being the best fighter, separating blood from glory as you prosper in battle.

Gladiator Heroes - Spartan Walki & Glory offers a real Spartan gladiator and fight experience. Battle in the arena in the battles for life and death.

Download the engaging action and fighting game now and show up the boss in a row! Let's fight the gladiator

Be Spartan Gladiator and face your enemies and defeat them while fighting in the arena. Valor and glory are endangered, and only the best Sparta players will achieve victory. The fights have already begun, stock up on the best weapon and defeat the rest of the fighters. Build your path to fame! Use swords, hammers, tridents or axes; fight counts in battles!

Mortal, join the best warriors fighting in the gladiator battle! In Gladiator Heroes - Spartan Combat & Glory you can use resources to develop your spartan or Roman Hero and defeat other players in deadly fights.

In Gladiator Heroes - Spartan Fight & Glory you are the hero in this fighting game and action, in addition to just fighting in the arena with various weapons, you can also buy and sell players and develop them to the best players in Sparta and Roman Empire.

Now you can choose Leonidas. King Spartan. For Sparta!

Lead epic fights against the empire in the best action and fight. Build your fighting strategy and defeat your opponents from around the world. Play online and games event face unlimited activities. Change your battle troops with unique fighting skills and get all weapons.

Prepare for an epic fight versus action with the best Spartan gladiator in the best Fighting game! Gladiators are waiting for your call to battle! Gather the team and start quest to become the ultimate gladiator of Spartan and Roman Empire!

Gladiator Heroes is one of the best fighting games that puts power, intensity and raw emotions into the adrenaline of a visceral fight in the palm of your hand.

FEATURES:

-Fight of Leonidas, king of Sparta and commander of the 300 Spartans. Use the attack spartan to defeat your enemies. For Sparta!

Mode -Epic fighting game where clan fight fights dominate the empire.

-Organise your duels, how to choose the best weapon to carry out your attack.

-Incredible graphics in the Coliseum, where they will be able to defeat their enemies in bloody battles

  • Do you like PvP multiplayer events? Grow to a dynamic challenge with unstoppable action. Non-stop fights with the best strategy and turn-based tactics game. Face your friends in epic battles and win the fight.

Fighting League. Build powerful alliances to win fighting games!

The game has both online and offline modes, allowing you to play with or without WiFi

Fights, blood, battles and strategy are mixed in this amazing fighting game that recreates the time of ancient Sparta and the Roman Empire.

Download & Play the best fight on the market now with Gladiators fighting around the world!

www.gladiatorheroes.generagames.com
gladiator-heroes.wikia.com/
www.facebook.com/gladiatorheroes/

FIGHT!

Gladiator Heroes is a free action and combat game, but you will have the opportunity to buy some of the elements in the game in exchange for real money.

Hey ! If You LIKE please leave a like and SUB! !!!!!!!!!!!

Checkout My Facebook Page!Thx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://www.facebook.com/GameGoz-Gameplay-1413009155491228/?ref=aymt_homepage_panel


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Awesome game 👍🏿 That beginning was hilarious

nice