ရည္မွန္းခ်က္

in #all3 years ago

pure-2.jpg
Those without life goal is not to trouble any convictions. So hard work and are often away.
ဘဝမွာ ရည္မွန္းခ်က္မရွိသူေတြဟာ တစ္စံုတစ္ရာကို အပင္ပန္းခံလုပ္ဖို႕ ခံယူခ်က္မရွိပါဘူး။ ဒါေႀကာင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းတဲ႕ အလုပ္ေတြနဲ႕ေတြရင္ ေရွာင္ေျပးတတ္ပါတယ္။

Sort:  

မွန္ပါသည္

Congratulations @zinminko! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!