အရမ္းမေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႕

in #all3 years ago

IMG20170119183001.jpg
လူတစ္ေယာက္ကိုအရမ္းမေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႕
ေမွ်ာ္လင့္တယ္အတိုင္းျဖစ္မလာခဲ႔ရင္
ပို႔ခံစားရမွာကကိုယ္ပါ။
လူတစ္ေယာက္ကိုအရမ္းတန္ဖိုးထားမျပပါနဲ႕
တန္ဖိုးထားမႈေတြမ်ားလာတယ္အခါ
သူကကိုကိုယ္ဂရုမစိုက္ေတာ့ပါဘူး။
A person with a very unexpected
If the unexpected happened
Send feel.
Show a person is very appreciated
When values ​​increase
He does not care anymore.

Sort:  

Go here https://steemit.com/@a-a-a to get your post resteemed to over 72,000 followers.

Coin Marketplace

STEEM 1.10
TRX 0.15
JST 0.155
BTC 57081.27
ETH 2268.48
BNB 532.89
SBD 8.27