အမွတ္တရ

in #all3 years ago

IMG20180413145249.jpg
ေတာင္တက္လမ္းမွာ ခဏတာနားေနတာအမိအရေလ
ဓာတ္ပံုရိုက္တာေလ
နာမည္ကေတာ့ ဇြဲကပင္ေတာင္ ဇြဲရွိမွေရာက္ႏိုင္တာမွိဳ႕လိုေလ အျမင့္ေပ ၂၅၀၀ ရွိတယ္ ေလွကာရွိေပမယ္ လူႏွစ္ေယာက္ေရွာင္စာေလာက္ဘဲရွိတယ္ နဲ႕နဲ႕ေတာ့မတ္တယ္
IMG20180413172621.jpg
ဒါကေတာ့ ေတာင္ထိပ္ေရာက္တယ္အမွတ္တရေပါ့ ေနေက်ာ္ကိုေပရိုက္ထားေတာ့လူေတာ့မျမင္ရဘူး ဟီးဟီး

Coin Marketplace

STEEM 1.22
TRX 0.15
JST 0.176
BTC 62699.66
ETH 2439.77
BNB 548.66
SBD 8.79