Heading hari ini

in #agfacademylast year (edited)

Hai semuanya bagaimana kabar kalian. Pada sore hari ini saya akan memostingkan video latihan saya mengenai Heading hari ini. Video ini saya buat untuk agfacademy. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang menintonnya.
Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12931.28
ETH 409.53
USDT 1.00
SBD 1.01