Head Coach's Drill #8 hari ini

in #agfacademylast year (edited)

Hallo semuanya apakabar. Pada siang hari ini saya kembali membuat video latihan sepak bola tentang Head Coach's Drill #8 hari ini. Video ini saya buat untuk @agafacademy. Selamat menonton semoga bermanfaat bagi teman-teman semua sesteemians dan sehobby olah raga sepak bola. Thank all
Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13073.82
ETH 411.86
USDT 1.00
SBD 1.00