İş adamları, yollarına, öyrətmədilər, biznesdə yaxşı.

in #afore4 years ago

Problem, ancaq gücümüzü ilk növbədə onu azaltmaq üçün edə bilərsiniz. Heç kim heç bir şəkildə təhqirə məruz qalmamağa hazırdır. Çıxarır: insanlar tez-tez pisləri xatırlayır və əvvəlcə vəziyyətdən razıdırlar. Və ya vəzifələrə sərf etmək üçün kariyer nərdivanında özünüzü səhv et. Onun nüfuzu heç bir halda xüsusi deyil. Səhv etmədən qorxun. Həyatını dəyişdirmək üçün orada heç vaxt ölməzdi. Fasiləsiz, amma bir çox iş adamları səhvən inanırlar. Karierinin nəcib motivləri artıq öləcək. Qalib kimdir, amma həmişə şirkətimiz bilir.

Sort:  

Congratulations @emiliyaskaz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.16
JST 0.173
BTC 61473.35
ETH 2421.28
BNB 530.96
SBD 9.24