My Actifit Report Card: February 18 2020

in #actifit4 years ago

Merhaba. Uzun zaman sonra günlük paylaşımlarıma devam etmeye çalışacağım. Bugün 10K sınırını geçmeyi başardım. Yeniden iş başında olmak güzel. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

16462
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 65752.71
ETH 3197.16
USDT 1.00
SBD 4.04