My Actifit Report Card: February 3 2020

in #actifit3 years ago

Bazen paylaşım yapmayı unutuyorum. Bugün unutmamak için erken paylaşıyorum. 10K sınırını geçemedim ama çok yaklaştım. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

9798
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22982.17
ETH 1640.11
USDT 1.00
SBD 2.74