My Actifit Report Card: February 3 2020

in #actifit4 years ago

Bazen paylaşım yapmayı unutuyorum. Bugün unutmamak için erken paylaşıyorum. 10K sınırını geçemedim ama çok yaklaştım. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

9798
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.11
JST 0.027
BTC 64720.87
ETH 3409.22
USDT 1.00
SBD 2.32