My Actifit Report Card: February 1 2020

in #actifit2 years ago

Değerli arkadaşlar bu günüde böyle kapatırıyorum. 10K sınırını aştım ve çok mutluyum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.

15235
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37171.46
ETH 2434.72
USDT 1.00
SBD 3.98