My Actifit Report Card: January 29 2020

in #actifit4 years ago

Merhaba. Bugün çok fazla adım atamadım ama 10K sınırını geçmeyi başardım. Sağlıklı bir ömür geçirmek için dünyayı adımlıyoruz. Herkese sağlıklı bir gün diliyourm. İyi geceler.

12841
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.036
BTC 66580.62
ETH 3267.07
USDT 1.00
SBD 4.09