My Actifit Report Card: January 19 2020

in #actifit4 years ago

Merhaba. Bugün çok yoruldum. Bahçeyi ziyaret ettim. Hava çok soğuk olmasına rağmen bahçede hala hayat var. Daha önce diktiğimiz ağaç fidanlarının gelişim gösterdiğine şahit oldum. Haftaya fidanların budanması gerekecek. Beni yine iş bekliyor. Bugün 10K sınırı geçtim ve çok mutluyum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

13557
Walking

Sort:  

Congratulations @yusufyusuf! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63831.85
ETH 3085.28
USDT 1.00
SBD 3.86