My Actifit Report Card: December 23 2019

in #actifit4 years ago (edited)

První opravdu volný den letošních svátků. Takže odpoledne jsme vyrazili na procházku, cestou se zastavili na kávu v kavárničce, kterou tu provozuje kamarád. Prostě jsem zahájil odpočinek a to hlavně ten duševní ;) K tomu patřila i dnešní procházka, ze které je fotka studánky.7288
Daily Activity,Walking

Sort:  

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @tazi!
@tazi will receive 0.77018850 TRDO & @jjprac will get 0.51345900 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @tazi, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Congratulations @jjprac, 2.69% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @tazi!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Congratulations @tazi, your post successfully recieved 0.7701885 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.513459 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67065.15
ETH 3680.80
USDT 1.00
SBD 3.65