My Actifit Report Card: августа 13 2018

in #actifit4 years ago

Salam.hər kəsə.addımlar her gün artır.zamanla ayaqlaşmaq lazımdır.salam salam salam.30 söz olmaq üçün nə gəldi yazırıq.bu işə bir çözüm etmək lazımdır. Hamıya uğurlar azru edirik 30 oldu.yox getmir olmayıb. Əziyyəti budur. Gızməyə nə var ki

@eldeniz0057 tracked today a total of 6034 moves/activity via Actifit Fitness Tracker.
This involved performing activity related to Daily Activity, Walking
Download Actifit Fitness Tracker mobile app from google playstore

Sort:  

Congrats! You just reached level 2 milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 35 Actifit tokens for attaining 6034 steps!
You also received an 2.39% upvote via @actifit account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17032.07
ETH 1264.78
USDT 1.00
SBD 2.16